HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 36

JPEG (Deze pagina), 810.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

· 34
welke diensten het afleggen van lange trajecten in volle zee
menigmaal zoude moeten voorkomen, wenschte men in de
. eerste plaats groote zeewaardigheid en bewoonbaarheid, ruime
berging voor kolenvoorraad en leeftocht, en offerde in het be-
lang van dat alles de bescherming door pantsering eenvoudig
op, zonder dat hiervoor in tactischen zin eenige verontschul·
diging ware aan te voeren. _
Nadat in ’78 de eerste Engelsche korvetten type ,,Comus" _;
waren te water gelaten, die over een gedeelte van het schip,
boven ketels en machines, een plat dek hadden, bestaande uit
pantserplaten van 38 mM. dikte, begon de fabriek te Elswick
van de firma Sir W. G. Amvismnone, MITCHELL & Co., schepen
te bouwen, met een gewelfd stalen pantserdek over de geheele
lengte, waardoor niet alleen ketels en machines, maar ook de
munitiebergplaatsen grootendeels tegen vuur beschermd waren,
en het drijfvermogen van het schip eene belangrijke beveiliging
kreeg. Den grootsten opgang maakte van deze schepen de
,,Esmeralda", die in 1883 werd te water gelaten voor Chili, uit G
welks handen dit schip onlangs onder den naam van ,,Idzumi"
bij de Japansche vloot is overgegaan. Het voerde geen zeilver­ j
mogen, was voorzien van een ram en behaalde op den proef-
tocht eene snelheid van 18 mijlen, aanmerkelijk grooter dan die j
van de bovengenoemde onbeschermde kruisers. ï
De ,,Esmeralda" was eene revelatie voor allen, die in den .
bouw van oorlogsschepen belang stelden; het schip onderscheidde
zich gunstig van de bestaande pantserschepen en kruisers door ­
grootere snelheid, van de kruisers bovendien door zwaardere ·
. bewapening en door de belangrijke bescherming·die het pant­ ‘
serdek bood, vooral in aanmerking genomen de geringe water- j
verplaatsing (295G ton). Men noemde het een ,,ramkruiser"; h
weinig geschikte benaming, want de ram was zeker niet het `
hoofdwapen van dit schip; de naam ,,kruiser" werd behouden _
met het oog op de snelheid en het gemis van verticaal pantser,
maar diende ook hier geenszins tot aanduiding van den vervolger
van handelsschepen.
In de volgende jaren werden de in de ,,Esmeralda" neer-
gelegde denkbeelden veelvuldig toegepast. Gaandeweg nam men
het pantserdek zwaarder en jaa.gde grootere snelheid na, en
l
V
. l