HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 35

JPEG (Deze pagina), 808.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

!·W•§ü¢¤¤:r:cs2«¤;.;-e­ï.r> ' ` '
( <
L ii
.3 ·
ss
ï heel buiten gevecht kan stellen. Aangezien echter eene betrek-
, kelijk lichte pantsering in staat is, de granaten tegen te hou-
den, die, met eene groote, meesttijds brisante springlading ge-" .
vuld, in deze het meest te vreezen zijn, bleek de noodzakelijk-
heid, een groot gedeelte van den romp boven water, maar
vooral de opstellingsplaatsen van het geschut, met zulk pant-
ser te bekleeden. Het is duidelijk, dat het hiertoe benoodigde
A materiaal eene belangrijke gewichtsvermeerdering vertegenwoor-
; digt, tot het dragen waarvan de waterverplaatsing aanmerke-
i lijk moet worden vergroot, hetgeen weder lichtelijk zal kunnen
i leiden tot het eenigszins lager stellen van den eisch van snelheid.
` Na de hierdoor teweeggebrachte evolutie van den zwaar
gewapenden, maar alleen door een pantserdek beschermden
kruiser tot den tevens van verticaal pantser voorzienen nako-
meling, is het meer dan ooit zaak, de verschillendesoorten van
schepen, die thans nog met den naam van kruiser worden aan-
geduid, scherp uit elkander te houden.
Gaan wij daarom de geschiedenis der kruisers in groote
j trekken na.
Lang nadat men het pantser op de oorlogsschepen toe-
, paste, werden nog schepen gebouwd, die zulke bescherming -
geheel misten.
è Immers nog in 1875 bouwde Engeland zijne korvetten,
J type ,,Bacohante", in ’77 zijne ,,Iris" en ,,lVIercury"; Frankrijk
. had nog in ’82 de houten ,,Arethuse" en ,,Dubourdieu", zijne
Q composite ,,Roland" en ,,Primauguet" op stapel staan; in Duitsch-
l land liepen nog in ’85 de ,,Arcona" en ,,Alexandrine" van sta-
pel; Nederland bracht nog in ’83 de ,,Johan Willem Friso" in
aanbouw.
Al deze schepen werden, behalve ten onzent, steeds met · ·
? den naam ,,kruisers" bestempeld, waarmede men echter geens-
r _ zins wilde zeggen, dat hunne bestemming uitsluitend, of zelfs
voornamelijk, was, jacht te maken op koopvaarders. Het waren
oorlogsschepen voor den dienst in verwijderde gewesten; de
in eigenlijke slagschepen, waarvoor uitgebreide pantserbescherming
» toen reeds sedert lang als regel gold, rekende men steeds voor
g het meerendeel in de Europeesche wateren te zullen houden;
i bij de schepen voor diensten in meer verwijderde gewesten, bij