HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 31

JPEG (Deze pagina), 844.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

[
29
ten enz., de kleinste buiten rekening latende, gezamenlijke
3 waarde ongeveer 14 millioen.
5 Eigenlijk zouden deze laatste schepen alle behooren te
Y worden ingedeeld bij de hooger genoemde categorieen, immers
zij zijn grootendeels voor oorlogsdoeleinden gebouwd; doch om
deze indeeling met juistheid te verrichten, zouden wij meer op
de hoogte moeten zijn van hetgeen de Oostenrijksche Regeering
_ met den verderen aanbouw voor heeft.
Het is in ieder geval zeer waarschijnlijk, dat, konde dit
§ bedrag van 14 millioen thans plotseling in modern materieel
worden omgezet, dit materieel de bovengenoemde categorieen in
verschillende mate zoude komen versterken. Zeker zoude een
groot gedeelte naar de categorie der gepantserde kruisers over-
gaan; het is toch bekend, dat een zoodanig schip, weder aan-
merkelijk grooter dan de ,,Maria Theresia", in aanbouw is
gebracht; ten einde echter de cijfers, zooals wij die in het verder
betoog zullen gebruiken, vooral niet te flatteeren, laten wij al
’ deze oude schepen als een afzonderlijke categorie staan.
En nu onze vergelijkingen: pantserschepen en gepantserde
kruisers van meer dan 3500 ton waterverplaatsing vormen in de
- , Oostenrijksche vloot te zamen 62 percent der totale aanschafiings
` waarde ; in het stelsel van den Minister VAN DER WrJcK nemen de
‘ pantserschepen en kruisers van 3400 tot 3900 ton, bijna 52 per-
§ cent van het geheel in, voor de gezamenlijke waarde der geheele
vloot 87.5 millioen aannemende. Tot dusver is het verschil gering ;
_ maar letten wij op de verdeeling. Wij vinden dan bij Oostenrijk on-
der de pantserschepen een negental van meer dan 5000 ton water.
verplaatsing; het jongste type, waarvan er thans drie in aan-
bouw zijn, en dat, vergissen wij ons niet, over de geheele
i _ wereld beschouwd wordt als eene zeer welgeslaagde uitvoering
j van het compromis, dat bij het ontwerp van ieder oorlogsschip
moet worden nagestreefd, heeft 5550 ton. De laatst voltooide
gepantserde kruiser was van 5270, de nieuw in aanbouw ge-
{_ brachte zal 6200 ton hebben. _
Van de gewenschte vlootsterkte, die ten grondslag ligt aan
het bouwprogramma van den Admiraal M.-xc Lnon, herinneren
wij ons niet, ergens eene specificatie {gezien te hebben, die
! voortgezet was tot de som van honderd millioen gulden, welke