HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 30

JPEG (Deze pagina), 780.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

iif
28 (
laatste jaren, nadat van laatstgenoemde ongeveer twee millioen i
voor genoemde accessoire onderwerpen is afgetrokken. ,
De totale waarde (prijs bij aanschaffing) van het materieel ï
der Oostenrijksche vloot, geheel uitgerust voor zee, ramen wij
naar ruwe schatting op honderd millioen Nederlandsch. Ook i
i dit cijfer verschilt niet veel van de waarde, die de Nederland- i
sche vloot na hare reconstructie in haar geheel zal moeten (
” hebben. De Admiraal MAc Lnon noemt voor die waarde onge- fi
( veer 100 millioen. De Regeering heeft zich op dit punt niet
uitgesproken, maar wèl schijnt in hare uitingen door te scl1e­ S
meren, dat 3.5 millioen per jaar voor nieuwen aanbouw haar
in gewone tijden voor aanvulling der vloot noodzakelijk voor-
komt; met dit cijfer, en aannemende een gemiddelden levens-
duur van het materieel a 25 jaren, komt men tot eene totale
waarde van 87,5 millioen. ·
Zien wij thans, hoe de geschatte aanschaffingswaarde der
Oostenrijksche vloot verdeeld is over de verschillende soorten
van oorlogsschepen. In de hier volgende opsomming zijn wacht- P
en instructieschepen niet mede gerekend. Ook is de nieuw te
bouwen gepantserde kruiser van 6200 ton buiten beschouwing
gelaten, omdat de bouw van dit schip weinig invloed heeft op A (
de begrooting voor 1896. _,
Er zijn dan twaalf pantserschepen van 3550 tot 7390 ton
waterverplaatsing, gezamenlijke waarde 50 millioen; (
Drie 1nin of meer gepantserde kruisers van 4030 tot 5270
ton, waarde te zamen 12 millioen; ·
Zeven snelle, maar niet of weinig beschermde torpedokruisers
van 850 a 1684 ton, waarde 7 millioen; (
Zes torpedojagers van 350 a 540 ton, 4.5 millioen;
62 torpedobooten van verschillende grootte, totale waarde
7.5 millioen; [
Vier riviervaartuigen van 310 a 448 ton, 1.5 millioen;
Zes ,,Trainschiffe", laat ons zeggen, accessoire schepen, doch
• wel degelijk tot de in oorlogstijd dienstdoende vloot behoorende,
(dienende tot depot en werkplaatsen ten behoeve der torpedo-
vloot, transport, wateraanvoer, enz.), waarde ongeveer 3.5 j
miiiioeii; L
Eindelijk verouderde houten schepen, kleine kruisers, jach- (