HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 29

JPEG (Deze pagina), 829.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

l
I,

I
27
3 · en dat in de Zuiderzee en op de rivieren een zeer beperkte
l diepgang noodzakelijk is.
In Oost­Indie is de diepgang­eisch zeker meer klemmend,
aangezien schepen van eenigszins belangrijken diepgang alleen
bij de springgetijden en alleen door het Ooster-vaarwater Soera-
baja kunnen bereiken; maar, behalve dat wij het ondernemen
{ van groote herstellingen aan oorlogsschepen tijdens den oorlog
r, zelven niet zeer waarschijnlijk achten, en in geval zij wel wor-
den ondernomen, een uitstel van hoogstens twee weken van
· weinig aanbelang is, willen wij er op wijzen, dat de haven van
E Tandjong-Priok, mits gevrijwaard tegen verovering en bom-
' bardement, hetgeen trouwens in ieder geval een eisch voor
2 Java’s veiligheid mag worden genoemd, en mits voorzien van
{ een droogdok van de noodige afmetingen, in de behoefte aan
i eene pleisterplaats voor groote oorlogsschepen uitstekend kan
voorzien, en voor menig geval van een denkbaren oorlogstoe­
j stand strategisch veel beter gelegen is dan Soerabaja.
I Met het oog op dit alles meenen wij, dat de eisch van ge-
. ringen diepgang geen beletsel behoeft te zijn om met de af-
metingen onzer betrekkelijk groote schepen hooger te gaan dan
. die van de door den Minister voorgestelde typen en zelfs van
de iets grootere schepen van den Admiraal MAc Lnon.
à Menigmaal is vroeger reeds gewezen op het feit, dat mogend-
E heden, wier iinancieele draagkracht geringer, of niet grooter is
dan die van Nederland, zich belangrijk grooter scheepstypen
· hebben aangeschaft. Hoewel voorop stellende, dat directe ver-
gelijking in deze geheel waardeloos moetzijn, aangezien ver-
schillende regeeringen zich bij de verdediging van hun grond- U .
gebied geheel verschillende eischen zien gesteld, zoo meenen
wij toch eenige aandacht te mogen vragen voor de samenstel-
ling der vloot van eene mogendheid, wier budget van Marine
ongeveer met het Nederlandsche overeenkomt.
4 Van Oostenrijk-Hongarije bedroeg de begroeting van Marine
T voor de dienstjaren 1895 en 1896 respectievelijk 12.981.260 en ·
‘ 13.481.260 Oostenrijksche guldens; hieronder komen echter geene
uitgaven voor ten behoeve van loodswezen, betonning, kustver-
i lichting en hydrographie, zoodat het bedrag ongeveer overeen-
1 komt 1net de Nederlandsche begroeting van Marine voor de