HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 23

JPEG (Deze pagina), 833.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

i
vlootsterkte geheel les te maken van het bestaande, en zijne i
denkbeelden onverrnengd in het voorstel te beliehamen; om l
later, wanneer het opuitvoeringaankomt, de noedige overgangs-
E maatregelen te beramen tusschen het bestaande en het ver-
langde, door het bestaande materieel, naar gelang zijner eigen­
schappen, de meest doelmatige plaats in het programma aan
te wijzen, in afwachting zijner vervanging. l
‘ Te meer belangstelling moeten de hier bedoelde voorstellen i
D wekken, omdat daarbij is gestreefd naar het oplossen der moeie- 4
lijkheden, gelegen in de financieele verhouding tusschen de
Departementen van Kolonien en van Marine.
Zooals bekend, zoekt de Admiraal die oplossing in de uni-
ficatie van het beheer der geheele zeemacht, ook die in de
Kolonien dienstdoende, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid
van den Minister van Marine, terwijl eene vaste _jaarli_jksche
uitkeering uit de geldmiddelen der Kolonie de begroeting van i
Marine in zekere mate zoude ontlasten.
I Het bestek van dit geschrift laat niet toe, deze netelige
zaak met de vereischte zorg te bespreken; maar wel wenschen
wij er op te wijzen, dat het door Admiraal MAo Lnon aange-
i wezen pad een, e. i. grooten, misstand ontgaat; en wel dezen,
dat, zooals thans het geval is, de verantwoordelijkheid voor het
beheer der zeemacht voor een belangrijk gedeelte rust op de
J schouders van een anderen Minister, dan dien van Marine. _
Immers, thans bevinden zich, als behoorende tot de In-
· dische Militaire Marine, onder het beheer van het Departement
van Kolonien: de torpedobeot ,,Cerberus", het ende pantserschip r
,,Kening der Nederlanden" en de pantserdekkorvet ,,Sumatra";
alle welke vaartuigen klaarblijkelijk niet uitsluitend besterrid
zijn tot handhaving van orde en rust en uitoefening van rnili-
tair politietoezicht te water, maar wel voornamelijk tot bevei­
liging der Oost-Indische bezittingen tegen aanvallen van buiten.
ë Die eene torpedobeot vertegenwoordigt zeker een gering
,r deel dezer beveiliging, maar het is waarschijnlijk, althans need-
A zakelijk, dat zij eerlang door ettelijke zusteren worde gevolgd;
het pantserschip ,,Kening" is vermoedelijk nog niet veroor-
deeld, ern als wachtschip zijne militaire beteekenis geheel te
verliezen; de ,,Sumatra" is, uitgezonderd het pantserdekschip i
F