HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 22

JPEG (Deze pagina), 821.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

20
Hot is, naar onzo mooning, do grooto vordionsto dor vor-
schillondo goschrifton, door don goponsionnoordon Vico-Admiraal
MAc Lnon in don laatston tijd in hot licht gogovon, dat daarin
oon programma van aanbouw voor do gohoolo vloot wordt go- E
govon, Waardoor don lozor oon boold voor oogon wordt gohoudon
van oono bopaaldo vlootstorkto, gobasoord op oon bopaald jaar-
lijksch bodrag, voor niouwon aanbouw to bostodon; zoodat, aan-
gonoinon, dat do bomanning dor voorgostoldo vloot niot aan- ‘
morkolijk in gotalstorkto on indooling afwijkt van do bostaando, Z
hot vorband mot hot gohoolo jaarlijkscho budgot voldoondo go~
_ handhaafd blijft, om do voorgostoldo vlootstorkto aan do draag-
kracht dor natio to tootson.
Wol hooft do goachto schrijvor zich or too bopaald, do in
zijn programma voorkomondo schoopstypon alloon door do aan-
schaffingsvvaardo por schip aan to dnidon, maar uit dozo bo-
dragon valt roods zoor vool omtront do strijdvvaardo dor vor-
schillondo typon af to loidon.
l Hot is juist wogons do vvaardo van oon dorgolijk brood ‘
opgozot, on ongotvvijfold grondig bostudoord plan, dat hot ons
lood doot to stuiton op oono loonito, Waardoor do lozor in hot
onzokoro blijft, of hij dos Admiraals donkbooldon onvormongd j
vóór zich hooft, dan Wol oon compromis tusschon dozo donk-
booldon on hot bostaando rnatoriool. Wij vindon toch ondor do
voorgostoldo vlootstorkto gonoonid do twaalf bostaando monitors, ‘
vortogonvvoordigondo oono aanschaffingsvvaardo van ruim tion `
inillioon guldon. ‘ .
Nu rijzon inimors dozo vragon: ,,Wonscht do ontvvorpor van
hot programma oon tiontal millioonon (hot is oon tiondo dool
van do totalo goldsvvaardo dor vloot) to bostodon aan vaartuigon
van dozolfdo bostomming als do bostaando monitors? Zoo ja,
~ Waarom dan niot do vorvangors in hot programma gonoomd,
Wotondo, dat do bostaando monitors vroog of laat aan don dionst E
mooton ontvallon? Zoo noon, - wat vvonscht hij in do plaats?"
' Hot is vooral mot hot oog op hotgoon hoogor omtront do j
monitors gozogd is, dat Wij van do boantvvoording dozorvragon Y
grooton invlood vorvvachton op do approciatio van dos Admiraals
` gohoolo stolsol.
O. i. bohoort mon zich bij hot ontvvorpon van do govvonschto