HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 18

JPEG (Deze pagina), 806.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

16
klemmend is, waar het geldt eene zeemogendheid van den
tweeden of derden rang, zooals ons land. _
Terwijl toch die zeemogendheden, die eene eerste rol op
· het politieke tooneel hebben te spelen, zich bij de samenstel-
ling harer vloten over het algemeen bepalen tot eenige stan-
daard-typen van oorlogsschepen, hoezeer ook eenig verschil van
gevoelen moge bestaan omtrent de verdeeling der verschillende
‘ typen over de vloot, en omtrent de inrichting van ieder type
op zich zelf; zoodat het stelsel van aanbouw bij zulke mogend-
heden zich laat uitdrukken door eene bloote opsomming, ,,zoo-
veel van dit, zooveel van dat type", - hebben kleinere staten
met de meeste zorg na te gaan, tot welke wijzigingen in de
bestaande standaardtypen hunne bijzondere omstandigheden
hen moeten voeren.
Hierdoor is, reeds sedert lang, een groot aantal tusschen-
typen ontstaan, waardoor de keuze zeer ruim is geworden,
maar waardoor tevens de keuze der scheepstypen van overwe-
gend belang moet zijn voor de doelmatigheid van het stelsel, ‘ ·
waarvan zij deel moeten uitmaken.
Een anderen grond voor de wenschelijkheid der uiteenzet-
ting van het geheele stelsel vinden wij in een terugblik op den
tijd, toen, zooals boven werd opgemerkt, bij onze zeemacht eene
soort van stelsel gevolgd werd, en op hetgeen sedert dien tijd ­
geschied is.
Onze eerste gepantserde vaartuigen, - ook zonder van het
" ramtorenschip ,,Prins Hendrik" en zijn welverdienden roem .
hier te gewagen, - onze ramsohepen en monitors, ook elders
i vaak geroemd, werden door de zeeofficieren zelven niet ongunstig
beoordeeld; eenigszins was dit ook het geval met de eerstelin- ,
gen der kleine, geheel onbeschermde kanonneerbooten met ’
een stuk zwaar geschut.
Wat is nu verder geschied? Men heeft het aantal monitors Q
tot 13, dat der kanonneerbooten tot 30 uitgebreid, terwijl het
aantal ramschepen op 4 bleef. Verbeteringen, gaandeweg aan- V
gebracht, vooral bij de latere monitors, bleken niet altijd dien
naam te verdienen; met name de snelheid en manoeuvreer­ ‘
vaardigheid namen eer af dan toe. Dit was voornamelijk het
gevolg van den eisch van een geringen diepgang; en als men