HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 15

JPEG (Deze pagina), 815.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

1
*
rl
` · 13
was schooner, om reconstructie en organisatie der marine krach-
{ tig onder handen te nemen? Maar ziet, twee jaren lang staat
de Minister daar, als geparalyseerd; men verlangt niets liever
dan zijne voorstellen te hooren, maar zijne lippen zijn verze-
t geld; men prijst den Minister om de openhartigheid, waarmede
ï hij den toestand van het bestaande materieel blootlegt, maar
J omtrent hetgeen hij zelf voor de toekomst wil, mag hij niet
openhartig zijn. ~
En omdat de aanbouw niet mag stilstaan, wordt er aan-
gebouwd zonder verklaring of toelichting te verstrekken. Twee-
maal reeds werd er ongeveer 8.5 millioen voor nieuwen aan-
bouw gevoteerd, nadat een vijftal millioenen voor de ,,Wil­
helmina" en ,,Reinier Claeszen" waren uitgegeven; 22 millioen I
werd dus besteed; eerlang wacht ons een nieuwe sprong van
8.5 millioen, zoo niet meer, - wie zal zeggen, dat deze sprong
niet zal zijn een ,,leap in‘the dark"?
Wij zagen boven, dat de beslissing over de zeemacht in
Indie eerst in 1896 te verwachten is. Intusschen onderstelt de
Minister de mogelijkheid, dat deze beslissing tijdens de indie-
W ning der begrooting voor 1897 nog niet is gevallen, en behoudt
zich mitsdien voor, niettemin voorstellen te doen tot het in
aanbouw brengen van nieuwe schepen, en wel tot een belang-
M rijk hooger bedrag dan tot dusver het geval was.
Vergissen wij ons niet, dan ligt het in de bedoeling van
l den Minister, reeds bij die begrooting gelden aan te vragen
i. voor drie schepen gewijzigd type ,,Kortenaer", en wel speciaal
i ten behoeve der defensie. .
Het is duidelijk, dat de zes daarmede in totaal verkregen
l pantserschepen een hoogst belangrijk deel van de voorde defen-
A sie te bestemmen zeemacht vertegenwoordigen. Het komt ons
; echter niet duidelijk voor, hoe men over de doelmatigheid der
. aanschafiing van deze schepen een oordeel kan vellen, zonder
te weten, welk materieel er al zoo verder voor hetzelfde doel
N zal worden bestemd of verlangd. nl
Bovendien vormt de binnenlandsche verdediging slechts een
deel, zij het ook een zeer belangrijk deel, van den werkkring der ge- 1
heele zeemacht. Het is dus niet alleen noodig te weten, of drie nieuwe l
-,,Kortenaer’s" voor de landsdefensie wenschelijk zijn, maar ook j
4
1
[ .
-.l.. . e,. g '