HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 14

JPEG (Deze pagina), 814.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

l
i
al
12 "
een halfjaar later zijn de stukken naar lndie gezonden, zoo
dat eerst in het volgende jaar (1896) eene beslissing te ver-
wachten is .......
Het is zaak, dat geen Nederlandsch staatsman verzuiine
het feit onder de oogen te zien, dat zich hier voordoet. Nie- K
1nand denkt er aan, te ontkennen, dat der Nederlandsche zee- ï
macht, naast de heilige taak, den vaderlandschen grond te ver- J
dedigen, allereerst is opgelegd de roeping, om de koloniën, die
het land in de rij der mogendheden eene eervolle plaats verze-
keren, te beveiligen. Een Minister van Marine nu treedt op met
eene gevestigde overtuiging _ omtrent de nooden der zeemaoht
voor het vervullen van die taak; - maar het duurt nagenoeg
twee jmvm, alvorens hij vrijheid vindt, zijne denkbeelden dien-
_aangaande aan de Volksvertegenwoordiging bloot te leggen.
En dat alleen, omdat een gedeelte van de kosten der voor
de koloniën benoodigde zeemaoht door een ander Departement
dan dat van Marine wordt gedragen; omdat een Koninklijk Be-
sluit, nu dertig jaren geleden genomen, uitsluitend met het doel
om dit administratieve vraagstuk op rationeele wijze te rege-
len, sedert dien, grootendeels door veranderde toestanden, -- .
gevolg van de ontwikkeling der maritiem-militaire techniek ~,
blijkt niet meer aan het doel te beantwoorden; en dat, terwijl
deze regeling reeds voor ettelijke jaren het onderwerp heeft uitge- M
maakt van een nauwgezet onderzoek door eene commissie van
deskundigen van onbetwist gezag! l
, Waarlijk, indien er nog iemand gevonden wordt, bereid om
* voor het bestaan van dit Koninklijk Besluit eene lans te bre· i
ken, dan moet het tegenwoordig tijdstip zijne trouw op eene
zware proef stellen. li
Sedert drie jaren zijn wij, ten aanzien van het materieel A
der zeemaoht, ,,en pleine reconstruotion". ;
Er is een Minister van Marine, wiens kennis van zaken, _
wiens werkkracht, 'wiens administratief talent hem bij de Ver-
tegenwoordiging een vertrouwen deden verwerven, zooals deze ""
zelden pleegt te schenken. Bekwame staatslieden van alle par-
tijen hebben krachtigen aanbouw aanbevolen. Geen brandend
vraagstuk van binnenlandsche politiek was daar, om de aan-
dacht van defensie-belangen af te leiden. Welke gelegenheid
«
oo ,. lt _ .,.