HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 11

JPEG (Deze pagina), 854.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

iw , 9
(het programma vermeldde er tien) werden toegestaan, had de
. Minister reeds berust in de voorwaarde, dat deze schepen als
geheel los van het programma zouden worden beschouwd.
Bij de begrooting voor 1894 waren alle voor nieuwen aan-
bouw beschikbare gelden` voor den verderen bouw der drie ge-
melde schepen in beslag genomen, en vond de Minister geene
j aanleiding, om een nieuw programma te ontwikkelen.
· Toen opnieuw eene begrooting van Marine moest worden j
ingediend, namelijk die voor 1895, was slechts enkele maanden
te voren, met de aftreding van het geheele kabinet, ook de
portefeuille van Marine in andere handen overgegaan. Heeft
misschien menigeen gevreesd, dat hiervan een tijdelijke stilstand
in den aanbouw van nieuw materieel het gevolg zoude zijn,
deze vrees bleek geheel ongegrond, want de nieuwe minister
deed reeds dadelijk het belangrijk voorstel tot den aanbouw van
drie schepen van een charter, dat voor onze marine tot dusver
groot moet worden genoemd. Dat de Minister VAN DER Wuck
U optrad met een zelfstandig inzicht, met eene eigen overtuiging,
bleek uit de keuze, voor deze schepen, van een type van snelle
kruisers, bestemd voor den dienst bij het zoogenaamd Auxiliair
Eskader in Nederlandsch-Indie, waaromtrent, zooals bekend, de
vorige titularis andere denkbeelden had gehuldigd. Ook zij, die de
__ juistheid dezer keuze betwisten, moeten het gewaardeerd heb-
ben, dat de Minister VAN DER Wmok reeds bij de aanvaarding
i ‘ van het bewind wist wat hij wilde, en daardoor tijdverlies in
{ de zoo dringend noodige reconstructie der vloot vermeed.
Intusschen mogen wij niet verzuimen er op te wijzen, dat
tegen den aanbouw der drie hier bedoelde schepen, van vele,
en daaronder van gezaghebbende zijden, bezwaren werden inge-
bracht; bedenkt men nu, dat het voorstel tot dezen aanbouw,
even als dat voor de drie schepen, type A, van den Minister
§ JANSEN, eene uitgave van ongeveer acht en een half millioen
E betrof; dat derhalve deze zes schepen een zeer belangrijk deel
I' vertegenwoordigen van de totale sterkte, die de vloot na hare
reconstructie zal kunnen hebben; dat met den aanbouw van
deze zes schepen in het geheel een tijdvak van ongeveer vijf j
jaren werd in beslag genomen, waarin voor den aanbouw van Y
, ander materieel geene gelden beschikbaar konden worden ge- j
I
n 1
§·,‘·x1w;.,.«:..­.:«·»­~«··»•-~ ~ .·».,,., ., V. ,w_ m___________