HomeEen en ander over de reconstructie der oorlogsvlootPagina 10

JPEG (Deze pagina), 822.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 32.62 MB

jj
I;
8 t"’
wijziging in het stelsel geen sprake; de aanbouw van den monitor
i ,,Reinier Claeszen" vertoonde geen nieuw gezichtspunt omtrent .
j de verdediging van het gebied des Rijks in Europa. De ,,Ko-
ningin Wilhelmina" kon nog altijd beschouwd worden als het
l gewenschte ,,zevende schip" der vroegere regeeringsvoerstellen.
Eerst de aanvrage van den Minister Dvsnnnvok om gelden
voor een torpedo-jager, bij de begroeting voor 1890, deed de
= Regeering slaags geraken met de Tweede Kamer over haar j
programma; het is bekend hoe hiervan de benoeming eener W
Commissie, bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 1890 No. 28,
liet gevolg was.
Toen deze Commissie haar verslag uitbracht, was reeds de
Minister Jnivsnn opgetreden, die slechts in beperkte mate de
adviezen der Commissie in zijn programma wenschte te be-
lichamen; het verslag kon niet eens het onderwerp eener pu-
blieke gedachtenwisseling in de Vertegenwoordiging uitmaken.
Het programma van den Minister Jnivsnn, ontwikkeld in
de Memorie van Toelichting, behoorende bij de begroeting voor U
, 1893, gaf een groet aantal te bouwen schepen en vaartuigen
aan, maar kon toch geen volledig beeld geven van hetgeen de
Minister voor het materieel wenschte, aangezien in dat pro-
> gramma nog plaats werd ingeruimd voor een aantal der be-
staande vaartuigen, zonder dat duidelijk werd aangegeven, wat __
tot vervanging van dit materieel, welks ontvallen aan den dienst
toch reeds binnen niet langen tijd kon worden voorzien, zoude i i
r moeten worden gebouwd, ja zelfs in hoeverre zulke vervanging {
noodzakelijk werd geacht. Van een aantal kanonneerbooten
werd het geschut gebruikt tot bewapening van nieuwe schepen;
j er werd echter niet vermeld, wat men met het groet aantal
i overblijvende vaartuigen van dit charter voorhad. Ook ten aan-
zien van de schepen voor algemeenen dienst heerschte onzeker-
heid; de bestaande fregatten wensohte de Minister nog voor- §
j loepig dienst te laten doen, ofschoon hunne gebrekkige strijd- 1
1 _ waarde erkennende. I'
Bij de beraadslagingen in de Kamers over de begroeting
voor ’93 werden sommige onderdeelen van het programma
nauwelijks aangeroerd, andere vonden bestrijding; en toen de
gelden voor den aanbouw van de drie eerste groote schepen ,