HomeVrouwenkiesrechtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 662.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

_ i ‘ I .4..,‘ _;iïi‘i " iii, #"‘>i%";" er-··~···;a’" ’ V ___“
ä
·
krachten te maken, dan die hij van hare dienende
liefde wachtte in zijn huis. Hij wist wel dat zonder
' haar zijn huis ledig en verlaten, zijn leven verwoest,
g de opvoeding zijner kinderen verwaarloosd zou zijn;
g hij wist wel, dat zij in den huiselijken kring onmisbaar
jg was. Maar nooit kwam hij op het denkbeeld van deze,
hare, voor zijn huis onontbeerlijke eigenschappen, partij I
._ te trekken `in het groot. Integendeel, de enkele keeren, ‘
ik dat de vrouw in den loop der eeuwen het hoofd trachtte
op te heffen, dat een enkele harer het besef kreeg van
` wat er in haar verdrukt werd, werd ze met hoon en
‘ spot teruggeschrikt. De vrouw behoorde in het huis, de
I ‘ man in de wereld. Dat denkbeeld is ingegroeid in onze
" samenleving en het kost moeite het uit te roeien.
Hiermee is zoo eenigszins aangetoond, dat de kracht i
, der vrouw is verwaarloosd en dat die verwaarloozing 1
. haast zoo oud is als de beschaving; dat de verkeerde
l verhouding tusschen de geslackim dus van ouderen _
‘datum is dan die tusschen de klassen, ja reeds bestond j
j eer aan klassen en standen in den tegenwoordigen zin l
i werd gedacht. ;
, Wel is de bewustwording van den strijd tusschen de
` geslachten ontstaan uit dezelfde oorzaken, als de be- (g
wustwording van den klassenstrijd. VVant de vrouw l
is gaan gevoelen, wat er aan hare positie ontbrak, toen ï
door de groot-industrie, door het oprichten van fabrieken, i
die ook den klassenstrijd tot een bewusten strijd heeft Q
· gemaakt, haar werk grootendeels haar uit handen werd
lj genomen, toen ze dikwijls zonder werk bleef en zonder l
l brood, toen ze moest leven van de liefdadigheid van i
bloedverwanten, toen ze onderhouden moest worden j
r door den man. Uit het gelijktijdig bewustworden van · i
5 · l
gt
S