HomeVrouwenkiesrechtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 652.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

'
l n 6
l Later, toen er vaste woonplaatsen waren gekozen
l en landbouw, althans ten deele, diende tot levensonder­ ,
l houd, brak de tijd aan, dat ieder zijn plekje gronds I
l moest beschermen en verdedigen tegen naburen. Toen J
werd de arbeidsverdeeling weer anders. De man oefende
zich in het verdedigen, oefende zijn kracht, vond steeds
meerdere middelen uit om te strijden en vergat ten nl
§ slotte zijn doel: veededigen om een lustlte gaan vinden 2
E in het strijden zelf en er een eer in te gaan zien. De i
ä vrouw was toen de aangewezen persoon om het land
, te bebouwen en allerlei dingen uit te vinden, die haar
daarbij dienstig konden zijn. Zij kreeg zoo de zwaarste
l taak, die tevens {het minst geëerd werd. Dit ging on- t
X gemerkt en zonder strijd. De vrouw werd langzamer- ii
hand verdreven van hare plaats als moeder mms! den
vader en kwam beazedm hem te staan, ook toen reeds. <
lang het verdedigen van huis en haard geen nood-
E zakelijk deel van ieder mans bestaan meer was. Lang- ·
1 zamerhand keerde ook de man tot den arbeid terug;
de behoeften van den mensch breidden zich uit en A
pl het was de man, die de uitvindingen deed, waardoor i
daaraan kon worden voldaan en waardoor steeds meer ·
l behoeften ontstonden, steeds meer uitvindingen noodig
werden. Het is de man geweest, die de middelen vond
g om de natuurkrachten te beheerschen en in dienst te
stellen van den mensch. En het is tot op den huidigen
dag de man, die in den arbeid het meeste, ja, bijna
i alles presteert, welk feit ook door deze tentoonstelling `
niet te niet wordt gedaan; integendeel, ik zou haast l
zeggen, het wordt er krachtig door bevestigd.
Intusschen bleef de vrouw werken in stilte, in huis.
De man deed geen moeite meer gebruik van hare
ë l
< Qi
9