HomeVrouwenkiesrechtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 646.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

güqw rzrr ii'- ( _ W D www Y r "'_J,.i§.u.....
l
l
jl
4 1
gingen voort. die ik bedoelde. Zij houden zich bezig H
met Toynbeewerk, drankbestrijding, bescherming van .
minderjarigen, middernachtzending, strijd tegen de pros-
titutie, en wat niet al. Degenen, die daaraan hunne i·
krachten wijden, zien in dat werk, zoo niet de oplossing,
dan toch een schrede tot de oplossing van sociale kwesties.
Het is een goed, een gelukkig verschijnsel, dat zoo
· velen thans bereid en willens zijn zich daaraan te geven
met hun geheele hart, hun volledige toewijding. De
vraag is echter maar, of zij het rechte gevonden hebben,
of niet hun kracht op veel betere, meer vruchtdragende ’
wijze zou kunnen worden besteed. Daar is zoo oneindig
veel te doen, daar zijn zulke forsche maatregelen noodig lj
om te geraken tot een goede organisatie der lVlaat· i
. schappij, dat die kleine manier van werken wel wat j
, heel langzaam schijnt. Het is waar, de tallooze kleine °
beekjes, waaruit ten slotte een krachtige, een overwel­ -
digende stroom wordt gevormd, schijnen ook nietig en
niet in staat tot zulk een krachtsontwikkeling. Maar l
zij werken onder alle voorwaarden, waaronder ze werken
j en tot hun doel geraken moeten; zij laten. zich door ,.l
geene overwegingen verleiden hun doel uit het oog te ,
verliezen. En niet alzoo de mensch. De mensch is ’
gewoon niet blindelings te gehoorzamen aan de machten i
die hem drijven; de mensch tracht zelf de richting te
geven aan den stroom, die het menschelijk leven heet.
Hij heeft die kracht in zich en heeft dus het volste
recht daarvan gebruik te maken. Waarschijnlijk, ja lk
zeker echter kent hij niet altijd de juiste middelen en li
j legt zoo den stroom beletselen in den weg, waardoor {
l de stroomversnellingen en watervallen ontstaan, die men
in de menschenmaatschappij rewlzztzës noemt. ~
ll
Ql
I
l ll
t li