HomeVrouwenkiesrechtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 672.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

li
? 3
il
over de kleinzieligheid, de zelfzuchtigheid, de kort-
zichtigheid van ons, zoogenaamde bourgeoisvrouwen,
.. die haar eigen weg gaan en niet in de eerste plaats
helpen aan de beslechting van den klassenstrijd, als ;
ï, wanneer onze strijd meteen zal zijn volstreden. In i
de oplossing van den klassenstrijd toch ligt, naar men i
meent, de oplossing van den sexe-strijd besloten. En ,
men denkt niet aan de mogelijkheid van het bestaan
van ruim en nobel denkende menschen onder de zoo-
i genaamde tegenstanders; men denkt er niet aan naar
de argumenten van andersdenkenden te luisteren. Ik j
l wensch deze gelegenheid te gebruiken om op dat punt .
l mijne meening uiteen te zetten. Waarschijnlijk heb ik i
hier toch in hoofdzaak te doen met menschen die van Z
" de wenschelijkheid van het kiesrecht voor de vrouw ,
ï wel overtuigd zijn en die ook wel weten, om welke i
redenen het belang van de vrouw eischt, dat ze in de
i= eerste plaats dat recht tracht te verkrijgen. i
Uit het bestaan van tallooze vereenigingen, die zich il
l ten doel stellen een of andere onrechtvaardigheid minder L
lf voelbaar ·te maken, blijkt duidelijk, dat er bij vele E
i ' menschen twijfel bestaat omtrent de juistheid van de
inrichting onzer maatschappij. Daar zijn velerlei instel-
lingen van liefdadigheid, aan wier nut en wenschelijkheid f
vroeger werd geloofd door iedereen, waaraan tegen-
lê woordig echter door velen, en met recht wordt ge-
.· twijfeld. Men is nu niet meer algemeen overtuigd, dat
_ er rijken en armen vzaezwz bestaan, althans niet in dien
zin, dat de een in weelde, de ander in gebrek moet
leven. Liqfzie treedt in de plaats van liefdadigheid, men
plaatst zich niet meer boven, maar naast hen, die men
, i helpt, en uit dit veranderd inzicht komen de vereeni­
l
jl
l