HomeVrouwenkiesrechtPagina 4

JPEG (Deze pagina), 575.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

*3
2 e

juist van meening zijn, dat we als bewuste hervormings­
partij kunnen optreden en als zoodanig grooten invloed E
kunnen oefenen, zonder ons te plaatsen op een klasse-
standpunt, daarom is het onnoodig, dat ik één woord in
terugneem van wat ik mij voornam te zeggen en daar-
om zal ik het ook onveranderd voordragen. Q
_ Er is mij slechts een zeer korte tijd vergund om
het woord te voeren, en, daar ik gaarne wat tijd voor
discussie wil overlaten, zal ik mij maar met geen lange [
inleidingen ophouden, en in eens met de deur in huis `
vallen. De stellingen, waarvan wat ik zeggen zal de
uitwerking is, zijn in uw aller handen of kunnen dat
· althans zijn. Zij luiden: ­ °
S’rELL1NGEN. ­
I. Om op snelle en afdoende wijze tot oplossing g
van sociale vraagstukken te komen, moet er gebruik
worden gemaakt van alle krachten, waarover de mensch- i
heid kan beschikken.
Il. Van alle krachten is de kracht der vrouw het
langst en het meest volkomen verwaarloosd. g
l
CONCLUSIE. .
Men dient dus aan de vrouw op elk gebied haar
volkomen mondigheid te geven, om met hare mede- l
werking de sociale vraagstukken op te lossen.
In den laatsten tijd is er herhaaldelijk van de zijde -·
. _ der sociaal­demokraten op gewezen, dat de strijd van _
de vrouw om hare rechten eigenlijk geen reden van
p bestaan heeft, dat haar strijd slechts een onderdeel is
van de groote sociale kwestie, van den klassenstrijd.
Met minachting wordt er gesproken en geschreven j
l
.
k