HomeVrouwenkiesrechtPagina 3

JPEG (Deze pagina), 704.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

äää A fi V i A T
­~: eïël 5 '. ..

··
· , . i
Q xl 2.2.

gba >_¤,.<ae­.

· Vrouwen k1esrecht, _
Als ik in het openbaar het woord voer, ben ik ge-
woon, wat ik te zeggen heb op papier te brengen. Ik .
heb daarvoor verschillende redenen, die ik hier niet
behoef uiteen te zetten; ik zou er ook in ’t geheel niet ,
van gerept hebben, als niet het optreden van den heer «
. , . ..
Troelstra hier ter plaatse op 26 Augustus j.l. mij aan-
leiding had kunnen zijn om eenigszins anders te spreken '
dan ik nu zal doen.
Schoon het IT11] met gemakkelijk zou zijn gewees
in zoo korten tijd mijne lezing nog om te werken, had
ik dat toch stellig gedaan, indien ik de noodzakelijkheid
‘`lj2 i ervan had gevoeld. Maar bij eenig nadenken begreep ‘ i
ik, dat door de woorden van den heer Troelstra ei enli'k *
M J
niets veranderd is.
Hij toch heeft, in zeer welklinkende en beschaafde
bewoordingen weliswaar, minder ruw en heftig dan we i
Van Mevrouw Roland Holst gewoon waren, eigenlijk
ï·r ` precies hetzelfde gezegd als zij.
De heer Troelstra heeft erkend, dat de vrouwen-
bewe in recht van bestaan heeft. Maar zoo ze t hi'
.‘‘· r«·:;»ê·. ’ ’
alleen als een klassenbeweging. Of, voegt hij er aan
=‘ toe, mogelijk heeft ze zelfs recht van bestaan als her-
vormende beweging - in zooverre, dat ze zal helpen,
‘e,` I j schoon onbewust, om de voltooing van het kapitalistische i
Stelsel te bespoedigen,
Omdat juist dàt het punt is, waarop we met de
Sociaal-Democraten van meening verschillen, omdat wij
T
4
i ‘
‘ “ ~· ~‘
is _ « · `
A i ‘ · +