HomeVrouwenkiesrechtPagina 20

JPEG (Deze pagina), 651.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

BH
5
l l
Q I8 r
= anders, dan een bestraffende verwijzing naar Marx, dat
het ook ons wel eens vrij staat ons geloof en onze
i hoop uit te spreken, al hebben we dan ook geen Marx.
· Om tot de vervulling te komen van wat de Sociaal-
X Demokraten wenschen, wat, naar ik meen, in het kort j
niets anders is dan dit: Een gelijke levenskrms voor E
g ieder individu, een levenskans, niet afhankelijk van het .
toeval der geboorte, waardoor goede voeding, goede
opvoeding en goed onderwijs zijn gewaarborgd aan den ,
l j een - de kans op een rijk en vol leven reeds is uit-
bi gesloten door ellendige voeding en gebrek aan onderwijs l
j voor den ander; waardoor de middelmatigen, ja zelfs
gf de armen van verstand, gemoed en karakter, zonder
E dat ze eenige energie hebben te betoonen, dikwijls in
. middel van bestaan, in gezag, in invloed worden gesteld
boven hen, die door de natuur rijk zijn begaafd, maar
' door de inrichting onzer maatschappij reedsbij hunne {
gi geboorte zijn veroordeeld tot een ondergeschikte plaats; ,_
om tot de vervulling van dien wensch te komen, heeft
men toch wèl andere menschen noodig dan die welke ‘i _
SQ nu bestaan.
Het moet daarom een taktische fout van de Sociaal- ,
Demokraten zijn, dat ze niet in de eerste plaats willen
zorgen voor het in werking brengen van alle krachten,
die de menschen anders maken kunnen. Ik vrees, dat
het ook slechts een uitdrukking is van den haat, dien
i zij gevoelen tegen wat zij noemen bourgeois, die hen
zoo kortzichtig doet zijn, van liever de vrouw voorloopig °
geheel buiten te willen sluiten, dan dat ze door de
ä stemmen der vrouw den invloed der bourgeois willen
helpen vergrooten, Aan dien haat offeren ze het alge- »
meen belang op; die haat verblindt hen en doet hen
s'
¢··
s,
Q;
.
ll;