HomeVrouwenkiesrechtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 631.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

1
l .
j r
g 16 ‘
i . .. . li
· verfoeit zij, ook al weer ten deele uit een opvoed-
, kundig oogpunt. In de eerste plaats maakt zij het der A
vrouw moeilijker, dan den man om in eigen onderhoud
’ te voorzien en aan de concurrentie het hoofd te bieden. i
Zij dwingt de vrouw haar arbeid te geven benedenden ij
prijs. En positieve verdienste is in den arbeid even jl
l noodig als positieve invloed in het Bestuur van den il
Staat. Het is heel liefderijk en heel zorgvol de vrouw ‘ '
j zei! de fabriek te willen houden en in de huishouding;
die zorg is echter grootendeels meer ten voordeele van
den man dan van de vrouw. Die is er om begonnen
I I den mem een goed maal en een aangenaam t’huis te
·, doen vinden, opdat hij, de sterke, toch niet bezwijke
voor de verleiding om zijn genot buitenshuis te gaan
zoeken.
I Vrouw en kind worden door die zorgvuldige wet- L;
I geving alleen in sentimenteele praatjes over een goed
pi verzorgde huishouding en goed opgcvoede kinderen _!
gebaat. In werkelijkheid heeft de vrouw niets aan
j; een gezellig huis zonder brood; het kind niets aan een E
pj opvoeding zonder voeding. 4
Maar zelfs al was de arbeidswet nog zoo zeer ten
voordeele van de vrouw, dan nog zou de Vereeniging X
` voor Vrouwenkiesrecht er tegen zijn, omdat ze alle l
{ uitzonderingswetten verfoeit. Hij of zij, ten wiens be- Q,
hoeve uitzonderingswetten noodig zijn, is gekenmerkt
L als minderwaardig, als zwakker. En ongetwijfeld zal de
opvoedende kracht der vrouw ook veel kleiner worden,
' als reeds de half volwassen knaap bemerkt, dat de
,j vrouw nog beschermende maatregelen noodig heeft, l
# waaraan hij reeds is ontgroeid.
Uitzonderingswetten zijn uit den booze. Dat blijkt `N
l

r