HomeVrouwenkiesrechtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 645.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

· W .
. *5
. E niet onmiddellijk en in de naaste toekomst geplaatst
l te zullen worden voor de consequentie van de strenge
{ moraal der vrouw. Bij gelegenheid van het congres over
, de Openbare Zedelijkheid is hier gezegd, hoe goed
i het zou zijn, als niet 5000, maar 200.000 vrouwen
zich schaarden aan de zijde van haar, die voor de open-
bare zedelijkheid strijden, maar ik zeg u, al verklaart
j ­ zich niet één vrouw regelrecht dáárvoor, maar men geeft
de vrouw het kiesrecht, dan zal de wetgeving op dat
ll punt een plotselinge verandering ondergaan.
i` Eén vrouw in het parlement, neen, de kcms op één
vrouw in het parlement, neen zelfs de kans om door
de stem der vrouw een zetel in het parlement te ver-
liezen zal wonderen werken. Positieve macht is beter,
dan alle mogelijke overtuigingsmiddelen van menschen,
die niet den minsten invloed hebben op den gang van
gl zaken.
i Van bevriende zijde is der Vereeniging voor Vrouwen-
l kiesrecht voor de zooveelste maal verweten een taktische
E fout te hebben begaan, doordat ze zich in haar propa-
l gandablad heeft gekeerd tegen de beschermende arbeids-
l wet voor de vrouw. Waarom dit een taktische fout is,
’ wordt altijd verzuimd te vermelden, maar ik wil toch
• niet nalaten hier in het openbaar even te verklaren,
l waarom het dat m. i. niet is. De Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht is volstrekt niet tegen arbeidswetgeving
[ in het algemeen, integendeel voor zoover ik mag gezegd
il worden haar te vertegenwoordigen, is zij daar juist
H zeer sterk voor en arbeidswetgeving zou waarschijnlijk
een van de zaken zijn, die in mijn oog den voorrang
, hadden, als ik iets te zeggen had. ·
r Maar de beschermende arbeidswet, zooals die nu is
i
l