HomeVrouwenkiesrechtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 656.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

. 14
offers mogen maken van hunne lusten. Dat kan ge- *
schieden en dat geschiedt in vele huisgezinnen, maar i Q
nog eens, ten koste van een zoo groote moreele krachts­ i i
inspanning, dat men die gerust verspilling mag heeten, l
,;. waar zoo weinig wordt bereikt. Want de kans is altijd ii
daar, de kans is zelfs groot, door het leveniin de
l Maatschappij de heilige vlam der hooge zedelijkheid te
zien verflauwen en verdooven. Want het woord der
j vrouw, dat in den huiselijken kring het krachtigst klonk,
dat het meest werd vernomen in vertrouwelijk onder- "s
‘ houd, heeft geen waarde in het huisgezin der Maat- eï
l schappij. Hare eischen klinken dan den jongen man
l overdreven in de ooren; hij vergeet, hij laat zich lokken
i door de gemakkelijke eischen hem gesteld door mannen-
maatschappij en mannenwetten en -­ het goede zaad ver-
W stikt in de aarde en brengt nimmer vruchten voort. Of
wel, bij voldoende kracht van opvoeding, bij voldoend ,
moreel weerstandsvermogen der jonge menschen, komen
, daar langzaam, maar zeker, enkele individuen van groote
kracht, van zuiver begrip op sexueel gebied, hoe lang- V;
Vi zaam, hoe ontzaglijk langzaam streven we dan toch
X voorwaarts. Hoe veel sneller konden we niet voort- 4
i gaan, als die sterke vrouwen zich niet behoefden te = ä
beperken tot haar kleinen kring, als ze hare moreele ,
begrippen konden dwingen in te dringen in de geheele {
organisatie van den Staat, als ze /zieswc/zt hadden en ,2
l recht op mm’«»áesz‘z¢1/en. Nu wordt de vrouw hoffelijk
behandeld, haar steun wordt gewaardeerd, maar, gelooft
i' het vrij, menige man, die het streven der vrouw met
waardeerende woorden begroet, denkt in het diepst van
zijn ziel met een gevoel van gerustheid aan art. 80 van V
de Grondwet, waardoor voorloopig nog zeker is, ,

l