HomeVrouwenkiesrechtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 651.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

il

l [3
ix
E desverlangd ook uitgelegd wordt; iboe noodzakelijk het
jg is altijd slechts moed te noemen wat werkelijk moed
is; en moed nooit te verwarren met roekeloosheid, j
§: waaghalzerij, zucht tot vertoon. Laat het kind weten,
dat het alleen dan moed is zich in gevaar te begeven,
i als het overwegend belang van anderen zulks eischt,
dat men slechts moreelen moed toont, als men zijn
eigen weg durft gaan, zijn eigen leven durft leven, ook
al wordt men door anderen bespot. Wil men aan dien
jj eisch kracht bij zetten, men zorge, dat de vrouw in
ill de schatting ook van den volwassen man den rang
inneemt, die haar toekomt, dat haar woord ook voor
hem b/gba wat het in zijn kinderjaren voor hem is
geweest.
p Groote vorderingen maakt tegenwoordig in de publieke
1 opinie het juiste inzicht omtrent sexueele moraal. En het
jj is vooral de vrouw, zoo erkent ieder, die hier den
grootsten invloed kan oefenen. Ook hier, men bedenke
~ het wel, moet van de opvoeding de grootste kracht
uitgaan. Veel kan er gedaan worden door het nu
volwassen geslacht betere inzichten te geven. In hoofd-
zaak zal ook dat slechts dienen om het tegenwoordige
geslacht beter in staat te stellen het komende op te
leiden tot zuiverder inzichten. Meer nog dan op eenig
ander gebied moet daar het woord der vrouw van
_ kracht zijn, van een kracht, waarin ook de mam, de
· wlwzzssm man, gelooft, van een kracht, waarvoor ook
hij buigt. De kinderen in een huisgezin kunnen worden
Q opgevoed in de volkomen bewustheid, dat ze zich hebben
i te beheerschen, of ze jongens zijn of meisjes; dat ze
P hun eigen lichaam en ziel hebben te eerbiedigen. ter
I wille van hun nageslacht; dat ze nooit anderen slacht-