HomeVrouwenkiesrechtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 662.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

l
E
(
M rl
gl
geloof in hare leiding zegenrijk zijn voor hare kinderen.
En de krachtige, de energieke vrouwen van thans, wer- jl
spillen doen ze hare kracht in den strijd tegen bezwaren,
die men haar willekeurig in den weg plaatst, terwijl
zij den heilzaamsten invloed zouden kunnen oefenen, als {Q
men haar toestond haar opvoedende kracht uit te strekken ’
over heel de maatschappij. Waarlijk, de vrouw gevoelt
anders voor het kind dan de man. Zij ziet er iets
anders in voor de toekomst. Het leven, dat zij heeft I
gedragen en gevoed en verzorgd en gekweekt, zij kan
er niet in berusten het te zien opvoeden om te dooden ' ¥
, en gedood te worden. En dat moedergevoel ontwaakt
f gelukkig niet alleen in de vrouw, die werkelijk kinderen
heeft voortgebracht, neen, het is het deel van iedere
H vrouw, zooals door Mejuffrouw Gallé zoo schoon is be- .
_toogd in het propagandanummer van de Vereeniging voor ·,
· Vrouwenkiesrecht. De vrouw kan geen moed zien in
dat willoos zich te laten dooden of te dooden op bevel.
r Zij kan daarin niets zien, dan bederf voor het karakter, `
i en niet alleen voor het individu, ook voor zijn nageslacht.
- Voor eenige weken sprak ik iemand, die den oorlog
H tusschen Frankrijk en Duitschland had meegemaakt,
door welke ontmoeting mijne meening op dat punt
~ meer dan ooit werd versterkt.
Hoe gedemoraliseerd, hoe ontzaglijk wreed maakt «·
niet dat bloedvergietenl Hoe slaafsch dat gehoorzamen M
op bevel en zonder overtuiging! Dieper dan ooit ge- ·
_ voelde ik het, hoe noodig het is in de opvoeding er
op te letten nooit slaafsche, maar slechts overtuigde f
. gehoorzaamheid te eischen, d. w. z. het kind de over-
tuiging te geven, dat men nooit iets van hem eischt ,
zonder dat daarvoor voldoende reden is, reden die hem r