HomeVrouwenkiesrechtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 676.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

Q; II
l
l middel van slaan, laat men ze ondervinden, dat ze veel
. hooger staan in eigen en anderer achting door zelf-
" beheersching, dan door toegeven aan drift, dan zullen
2 ze, groot geworden, een heel ander denkbeeld hebben
l van moed, dan maar al te dikwijls onder het tegen-
{ woordige régime het geval is. Het blijft moeilijk, dat
niemand zijne kinderen alleen opvoedt, maar dat allen
{ ook den invloed van anderen moeten ondergaan. Zoodra
i . de kinderen op school gaan, worden ze geïnfluenceerd
door hunne schoolmakkers en door de opvoeding, die deze
i` krijgen. Veel wordt er, niet alleen door schoolmakkers,
maar zelfs door onderwijzers dikwijls weer afgebroken
in het jeugdig gemoed, wat er met moeite enzorg was
opgebouwd. Veel kan er gelukkig ook overwonnen
worden door een moeder, die geëerd en geacht wordt,
1 even hoog als de vader. Ik weet bij ervaring, dat met
; de zeer eenvoudige middelen van waarheid en zelf-
’ beheersching zeer verschillende karakters onder dezelfde j
omstandigheden ten beste kunnen worden geleid, maar K
ook weet ik bij ondervinding hoeveel geestkracht, ‘
hoeveel nooit verzwakkende wilskracht er onder de
tegenwoordige omstandigheden van een vrouw worden i
geëischt om zich te handhaven in de achting harer
kinderen op de plaats, waar ze moet staan, zal al haar K
. werk niet te vergeefsch zijn. 1
Krachtig moet de moeder zijn, hoog moet de vader
ï staan en moreel zeer zelfstandig moeten de kinderen, K
vooral de zonen, zijn, als ze in de wereld gekomen hun L
geloof in de juistheid hunner opvoeding behouden, 1
. ziende op welke plaats die moeder, die hun opvoedster j
is geweest, staat in wet en zeden. Krachtig nu zijn ~
{ niet alle, zijn niet de meeste vrouwen en toch zou het
E ' ï
l l
*
i