HomeVrouwenkiesrechtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 632.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 13.27 MB

k__;-L;--I ·- t _ je _, ___” _._,j"" ;._,_i .-,. . ,, _.·. ...t .f .­ . r ~~·»
8 . gl
seksen- en klassenstrijd besluit men dikwijls tot hunne lt
` gelijkheid en toch is niets minder waar. VVat de hoofd- lj
oorzaak is van den klassenstrijd, dat is eerst de aan-
leiding geweest om den geslachtenstrijd te doen in het
oog vallen. De seksenstrijd gaat voor, omdat die ouder ‘ l·
is in de eerste plaats; omdat men door de verwaar- lj
loozing van de vrouw een integreerend deel van den
mensch verwaarloost in de tweede plaats; en omdat
men de vrouwenkwestie kan oplossen onder de thans [
bestaande toestanden en met de menschen zooals ze nu
zijn, terwijl voor de oplossing van den klassenstrijd
menschen noodig zijn, die áezw zijn, beter apgewm', dan
r de tegenwoordige menschen. En betere menschen nu,
zal men niet verkrijgen, zonder de vrouw te geven de g
plaats, die haar toekomt, opdat haar geest naast dien ·
j van den man, werkt aan de opvoeding van het men-
schelijk geslacht.
Dat de vrouw vraagt om werk, om betaald werk,
zij heeft er recht op, zoolang men. wat men haar eigenlijk Q
werk noemt, geen geld waard acht; maar toch, dat is l
slechts haar eigen belang, dat is klein in verhouding
` tot het groote, dat wij eischen door voor de vrouw
het kiesrecht te vragen. Dat sommige onzer leden, en {
daaronder zelfs de beste, nog meenen, dat onze werk- I
kring als zoodanig klein is, ik kan het niet begrijpen. ,
Wij toch vragen niet alleen recht voor de vrouw, wij «
vragen recht voor den mensch van de toekomst, wij A
vragen voor hem een geestelqlèe vader en moeder, zoowel gil
als een lichamelijke. ’
Geheel de maatschappij moet worden doordrongen
van den geest der vrouw en dat kan alleen, door de
vrouw ten volle en in ·alle opzichten te plaatsen op ‘
l
E