HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 64

JPEG (Deze pagina), 597.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

‘ ~l
II.
I ,,Kanti­pikieu."
) __..,...
In de ,,Landbouw in de kolonie Suriname" door M.
D. Teenstra (183,5), komt de volgende curieuse (en
overdreven!) beschrijving van de behandeling van neger- R
kinderen, bij het zoogenaamde ,,kanten” of ,,kanti" voor:
l
,, Zij (de negervrouwen) houden hunne kinderen den
,,buik ten allen tijde gespannen door middel van het =.
,,zoogenaamde kanzfcn, dat is, het kind op den rug '
,,over den schoot te leggen, met de voeten tegen `
,,den buik der moeder en het hoofd naar beneden, l
,,en hetzelve vervolgens de gongootee­pap tegen wil
,,en dank in te gieten, houdende het neerhangende 1
,, en achteroverliggende hoofd van het kind een wei- j
,,nig scheef, en makende alsdan met de holte der
,,linkerhand tegen de wang een’ trechter, terwijl zij
,,de neusgaten van het reeds doods benauwd zijnde ·§·
,,kind met den pink sluiten, waardoor hetzelve al Q)
,,schreiende en borrelende, zoodat de aanschouwers ij
,,het angstig zweet, door het verfoeijelijke dezer mar- I
,,teling, uitgeberst, volgegoten wordt, zijnde alsdan S
,,het kind gemeenlijk zoo blauw als een looden beeld,
,,althans naar, akelig, grauwachtig­zwart, evenals een l
,,doode Neger, terwijl ook vele stuipen krijgen en ·
,,sterven. Het nu als een worst gevulde kind wordt j
,,vervolgens, beurtelings aan armen en beenen han-
,, gende, over hoofd en voeten rondgedragen, terwijl ,
,,hetzelve door de groote hoeveelheid gongotee­pap
,,bijna stikt. " =

l