HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 60

JPEG (Deze pagina), 521.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

_ e « e ze
! .
1
? E
B E S L U I T.
Hiermede meenen wij de opmerkingen over de vrouw Q1
in Nederlandsch Westindiê te moeten besluiten. Veel
belangrijks, dat betrekking heeft op de positie van de vrouw *¥·
in de maatschappij aldaar is onaangeroerd gebleven. Zoo
_ zal men bijvoorbeeld missen de vermelding van het aantal
huwelijken dat in iedere kolonie wordt gesloten, van het
aantal kinderen dat in echt en buiten echt wordt geboren;
het aantal leden van de verschillende godsdienstige gemeen- -
ten. Ons bestek zou niet toelaten daarvan meer dan eene
bloote opsomming van getallen te geven, die niet wensche-
lijk voorkomt, omdat zij allicht onjuiste indrukken zoude
kunnen teweegbrengen en tot een haastig en verkeerd ïïi
oordeel leiden. Bovendien achten wij ons tot het doen
r van de daarbij noodzakelijke beschouwingen niet bevoegd,
X die behalve eigen aanschouwing, eene diepe, grondige
j kennis van volk en maatschappij vereischen. Moge echter
i de vrouw in Nederlandsch Westindiê en ook de vrouw .
x in Nederland in het voorgaande genoeg aansporing vinden
l hare kennis te verrijken en op den ingeslagen weg voort
p te gaan!
’.s­GRAvENHAGE, juni 1898.
{I?