HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 57

JPEG (Deze pagina), 725.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

ll
. i
55
* kinderen hartstochtelijk lief Doch men hoede zich dat
.) zij, door slaafsche opvolging van de wenschen of bevelen
» van het kind, geen slechten invloed op diens karakter j
i uitoefenen. Gevaar voor inprenten van bijgeloof] (,,watra­
g mama" en ,,azéman" in Suriname, ,,djoembi" op Curaçao)
` bestaat er wel, evenals bij de bedienden in Nederland.
ç Het kind zal eindelijk wel vlug het Negerengelsch of
het papiamentsch van haar leeren, doch dan heeft het
« met de Nederlandsche taal naderhand ook veel moeite,
, of blijkt, wat toch geen gering nadeel is, het zuiver
, I_ spreken van het Nederlandsch niet meer mogelijk. Ook
( N om andere redenen meenen wij dat het wenschelijk is,
­;, dat kinderen het Negerengelsch of het papiamentsch eerst
op later leeftijd leeren.
Is men het hiermede eens, dan zoeke men eene bediende
die zoo goed en kwaad als het kan Nederlandsch spreekt;
te Paramaribo zijn er verscheidene. `
In beide koloniën verdienen vrouwen ook haar brood
als marktvrouw.
Te Paramaribo waren op het einde van 18g6 27 3, markt-
I vrouwen aanwezig. Zij koopen producten van den klei-
nen landbouw, de hiervoren genoemde vruchten, groenten
en pluimgedierte op en verkoopen die weder op de markt.
, Eene overdekte markt werd te Paramaribo reeds in 1876
i opgericht. Thans zijn er twee, waarvan een door het
j bestuur met tafels is voorzien. De vrouwen betalen een
zeker marktgeld.
` Op Curaçao en op St.­Martin zijn de vrouwen ook
· ör00döezksz‘e¢·s,· in beide koloniën maakt en verkoopt de
ij vrouw, als marktvrouw of als uitventster, ook koeken en
l koekjes en allerlei zoetigheid. 1)
i ‘) ’I`e VVillemstad is het eene broodwinning voor eenige inlandsche vrou-
E wen om toiletartikelen en aardewerk op bakken bij de dames aan huis te
.I· koop aan te bieden. Y,
,4.)) .
1