HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 48

JPEG (Deze pagina), 540.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

( Y I . . . 1 _,_ 1*. ,_, . ­
J
rg
1)
‘ ill
{I
1
VIII. l'
Onderwijs aan meisjes. _
In Suriname bestaat reeds sedert het jaar 1877 de
leerplicht; de handhaving daarvan heeft nimmer tot moei- s
lijkheden aanleiding gegeven. Bij het gebrek aan goede
verkeerswegen, vooral in den regentijd en het onvermo-
gen van de ouders om somtijds voor voldoende kleeding
vcor hunne kinderen te kunnen zorgen, worden er slechts
zelden vervolgingen ingesteld in zake van schoolverzuim.
In 1896 kwamen van de 1oo leerlingen gemiddeld 82 ,
ter school. 1) |
Het aantal leerlingen in de geheele kolonie bedroeg i__
op de 54 scholen voor gewoon en uitgebreid lager on- i'
derwijs op ultimo December 1896 7139, waarvan 3453 i
meisjes. IQ scholen zijn Gouvernementsscholen, I4 scholen l
van de Moravische broeders en 1 1 scholen van de Roomsch-
Katholieke geestelijken, de overige zijn niet­gesubsidi­ l
eerde particuliere scholen. 1 [
Bovendien zijn er nog 3 scholen voor de kinderen van _"
de Britschindische immigranten, op die scholen werd in ,l
1896 aan 39 koeliemeisjes onderwijs gegeven en voorts ,1*
1) De schoolbevolking neemt echter gedurig toe. Op ultimo December
1890 gingen er bij voorbeeld 5951 kinderen ter school, dat is 1188 kin-
deren minder dan op ultimo December 1896. ?
l
, ik