HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 32

JPEG (Deze pagina), 689.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

B Ww "'`` """°""‘""‘ ·‘ ‘ . . .. . . T- j _,, j
{ J E

l naaide, neemt hare naald mede. Bloedverwanten en vrien-
i den schenken geborduurde zakdoeken om het gezicht te ,
bedekken. Het lijkkleed heeft dikwijls bijzonder mooi uit- j
5, geknipte randen. ­- Bij het uitdragen van het lijk wordt
j i weder gezongen. Achter dat van eene vrouw volgen eerst
i [ de mannen, omgekeerd eerst de vrouwen. Het lijk der jj
minder gegoeden wordt steeds gedragen. Bij het passeeren j
van hoeken en kerken worden door de dragers enkele `
stappen geschuifeld. Verdere ceremoniën op het kerkhof
als anderszins hangen samen met de godsdienstige ge-
.H zindheid van den overledene. Tot teeken van zwaren rouw _
i dragen de vrouwen een zwart of wit vierkant lapje op ’
. ’t hoofd en hebben meestal op den weg naar ’t kerkhof een
{ H citroen- of oranjeblad in den mond. Een koelkan met water i
j en een drinkglas, alles met wit goed omwoeld, wordt door
1 eene vrouw naast den begrafenisstoet loopend, gedragen.
J . Van den dag van ’t overlijden af tot en met den achtsten
‘ _ dag wordt in ’t sterfhuis rouwbezoek ontvangen. De be- Y
H zoeksters zijn dan in ’t wit of blauw gekleed en brengen J
dagelijks geruimen tijd in ’t sterf huis door. Op den achtsten
dag komen weder allen bijeen om godsdienstige liederen A
of psalmen te zingen, wat eigenlijk om tien uur ’s avonds {
behoort af te loopen, doch dikwijls verlengd wordt of in j
ongepast genot overgaat. Dat alles te zamen noemt men:
‘ ,,dede hoso" houden, 1
De Surinaamsche vrouw uit het volk draagt spoedig ë
rouw, de zwaarste bestaat uit geheel witte of zwarte *
kleederen, lichter is de blauwe dracht welke in paars
j overgaat. De duur en overgang van den rouw hangt af
van den aard van de betrekking van den overledene. '·
J
Y
1