HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 21

JPEG (Deze pagina), 745.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

IQ
daarvoor in ruil jachthonden, hangmatten en sieraden van E
veeren of van zaden, die o. a. te Paramaribo weder door ·
hen te koop worden aangeboden.
Van de Surinaamsche bevolking zijn gastvrijheid, vroo-
l lijkheid en medelijdendheid de meest uitkomende goede
Q eigenschappen. Afscheiding van standen kent men er
‘ weinig; wel wordt door de inwoners die er lang geves­ )
. tigd zijn het verschil in ras scherper in acht genomen; HA
A natuurlijk moest dit verschijnsel zich openbaren tusschen
` de, in getalsterkte zoo geringe, gezeten blanke en kleur- ` ._`:
lingenbevolking, die zich plotseling met hunne vroegere '
{ slaven in zekeren zin op eene lijn zagen geplaatst 1).
V`, Toch kan men zeggen dat, in tegenstelling met de
‘ afscheiding tusschen blanken en gekleurden in de Engel- gl
sche koloniën, in Suriname een beschaafd en verdienstelijk
kleurling verzekerd is van de algemeene achting en alle
kringen en betrekkingen voor hem openstaan.
Met Nederlandsch komt men in Suriname bij de bevol­
king vrij wel terecht; de mindere bevolking verstaat
g het Nederlandsch in meerdere of mindere mate, al is hun
eigenlijke taal, evenals die van de boschnegers, het Neger- lf
_( engelsch, welke laatste taal ook in het verkeer met de
Indianen wordt gesproken, Het Negerengelsch wordt al il
‘» meer en meer met Nederlandsche woorden vermengd. E i
x c U R A c A o. E
j De Kolonie Curaçao telt 49,796 inwoners, die (behalve ·
. op het eiland Saba) voor de overgroote meerderheid i .
E afstammelingen zijn van de als slaven ingevoerde negers. jip
‘) Zie over dit verschijnsel in de Engelsche koloniën. ,,The English in
the West­Indies", by I. A. Froude, London 1888, waarvan wij de lezing a p
aan een ieder, die belang stelt in de toepassing van Europeesche begrippen Hi
op de maatschappij in tropische volksplantingen, ten zeerste aanbevelen. E
l K [rl