HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 19

JPEG (Deze pagina), 797.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

i.,;Q,»ii·«. _ V __ A __ j e , 5 , _ - ; .
17 è;.)
« van de blanken met de negerbevolking of met de oor- , .
’ spronkelijke bewoners van Guyana, de Indianen. De · I
overgroote meerderheid van de bevolking van Suriname l
l" bestaat uit negers, wier voorvaderen, zooals bekend is,
i voor den landbouwarbeid uit Afrika werden aangevoerd. 3
Onder de bevolking vinden wij echter ook nog andere ;,;
elementen. Voor den landbouwarbeid werden eenige jaren
vóór en na de emancipatie van de slaven in 1863, een t
500-tal arbeiders aangevoerd uit Madeira en een 2500
Chineezen, waarvan wel een gedeelte weer naar hun .`·1
, eigen land terugkeerde, doch ook verscheidenen zich voor- ,
goed in Suriname vestigden, waar zij zich thans met
.y de inlandsche bevolking vermengen. Te Paramaribo bestaat
' nog eene Chineesche Societeit, de Kong­Ni­Tong; er :5,
wordt ook een courantje in het Chineesch uitgegeven.
Sedert het jaar 1876 worden voor den arbeid op de
plantages arbeiders uit Britsch­Indië (Bengalen) en sedert
1892 javanen aangevoerd, die dan, onder toezicht van
bestuurswege, zich voor een zekeren tijd als arbeider of
arbeidster op de plantages verbinden en waardoor men
uitzicht heeft, na afloop van hunne contracten, een steeds
toenemend aantal personen, die zich met landbouw en jl
veeteelt bezig houden, in de kolonie gevestigd te krijgen. _.
· Met den aanvang van het jaar 1897 waren er ongeveer '
11300 Britsch-Indiërs en in September 1897 ongeveer
1540 javanen in Suriname aanwezig.
De blanken zijn hoofdzakelijk ambtenaren, planters,
opzichters, kooplieden en winkeliers. De Israëlieten houden 4
zich niet meer met den landbouw bezig. In den omtrek Q
van Paramaribo bevinden zich een 184 Hollandsche land-
fl bouwers, waarvan enkelen nog behooren tot de in 1854 _;
N opgeheven Europeesche kolonisatie aan de Saramacca;
l de meesten zijn afstammelingen van die kolonisten, som- lj
lt migen uit gemengde huwelijken geboren. Onder de kleur-
‘ 2 El
r wi?
*ïZ;iT‘“"`”' l