HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 742.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

eiiii ., [J J;.Y».Q;` QIIQ ..­. jg ‘,‘ Qf _ '_ L ,¤Qi,;,_ TW;
‘ 4
i IO i
A g ¤,¤
ii de tropen voor de bewoners van de gematigde lucht-
p Q streek op den langen duur physieke en intellectueele ij
Q degeneratie ten gevolge heeft. Wij wijzen er alleen op
' dat ieder mensch min of meer onder den invloed komt
van klimaat en omgeving waarin hij leeft. Gevaar voor Ii
Ip I minder gunstige ontwikkeling bestaat er in de tropen
zeker méér dan in het vaderland en men doet wel dat j
gevaar bijtijds en flink onder de oogen te zien. i
Een ieder die zich in onze koloniën moet gaan ophou- ~,;
den, beginne reeds in Nederland en verder gedurende de _i'
i reis met het leeren van de volkstaal, voor Suriname het 'Y
C-. ._p ‘ Negerengelsch, voor Curaçao het papiamento ;het vloeiend N
jl spreken van Engelsch, Fransch en Duitsch zal in beide
koloniën zeer te pas komen; op Curaçao bovendien het ‘à
.` ; Spaansch. Men trachte zich reeds vooraf zoo goed mogelijk J
l op de hoogte te stellen van wat men er zal aantreffen, door l
voorloopige raadpleging van de over die koloniën ge-
2 schreven werken. Eenmaal aangekomen is er, tenminste ,
_ ll de allereerste dagen, zooveel te zien en te doen, dat men
j i tot dergelijke studie weinig gelegenheid heeft en nader-
‘ hand komt men er, ook door de veranderde omgeving ‘
Q en om andere redenen niet zoo gemakkelijk toe de eene
g Q of andere studie weer op te vatten. Bij betrachting van 7
A het hierboven aangegevene echter, voelt men zich dadelijk
I meer thuis en blijft van de aankomst af de belangstelling
gaande, die ons tegen onverschilligheid en lusteloosheid W
kan behoeden. E
Aan de regelen van de tropische hygiène gewenne men l‘
. zoodra het schip binnen de keerkringen is gekomen; zij i
gï 1 Q worden dan eerder gewoonte en zijn dan des te gemakke-
ä lijker op te volgen. Vooral trachte men het voorbeeld van
J de inboorlingen des lands te volgen in het vroeg opstaan
· en vroeg naar bed gaan; bovendien vermijde men in de «
{ brandende zon te loopen en men neme des namiddags l
jl i `