HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 67

JPEG (Deze pagina), 439.92 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

its
D
z
l
69
getrouwd zouden kunnen zijn, onder welke gunstige
, omstandigheden ook, eenvoudig omdat hun karakter
niet in voldoende mate de elementen bevat voor
` een liefdevol zich wijden aan een ander; en zoolang
l` het menschenhart is wat het is, zullen er natuurlük
, tragedies ontstaan uit de bereidwilligheid of onbe-
reidwilligheid van de individu, om den ander vrij te
E laten, wanneer die vindt dat zgn of haar liefde niet
, wordt beantwoord. I) Terwijl het volstrekt nood-
zakeli`k is dat deze natuurlike tracredies niet worden `
J F .l D
. verwikkeld en vermenigvuldigd door noodelooze
1) Misschien is een van de sornberste en ondoorgrondelijkste
van deze natuurlijke tragedies voor de vrouw hierin gelegen, dat
, de man aan wien zij het eerst haar lichaam geeft, dikwijls, wat
l zijn karakter ook moge zijn, zulk een sterken en onvervreemdbaren
invloed op haar hart krijgt. Terwijl het voor den man zoowel als
voor de vrouw bijna onmogelijk is om hun eigen karakter of dat
van anderen te begrijpen voor zij ervaring hebben in sexueele
; , zaken, zien wij het bij de vrouw gebeuren dat de ervaring die haar
het vermogen om te kiezen zou moeten geven, veelal tegelijkertijd
i ‘ haar lot bezegelt. Zij·openbaart haar, als met een bliksemstraal,
l het levenslange noodlot dat voor haar ligt en dat zij toch niet
[ l anders kan dan op haar schouders nemen.
l
ë
(
l
l