HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 468.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

jv V? r
l
ë 40 ‘
afl'
genoodzaakt een wijle elkanders gebreken te ver-
dragen, aldus een van ’s levens beste lessen leeren
- een teedere verdraagzaamheid en zachtzinnigheid, i
die in verloop van tijd niet zelden zich verdiept in
;_ een nog zuiverder en volmaakter liefde dan de- *·‘
oorspronkelijke ­- een liefde, gebohwd op physieke
W gemeenschap, maar sterker en inniger geworden
door jaren van ineengeschakelde ervaring, van
saamgegroeide kameraadschap, van gedeelde zorgen
lj { en wederkeerige vergevingsgezindheid; en in de
Z; i derde plaats dat het bestaan van een bepaalden
band of gelofte het snelgroeiend denkbeeld ont-
wortelt dat louter genotzucht het doel is van de
jj vereeniging der sexen - een wild en logenachtig
jj begrip, dat wanneer het eenmaal van den teugel
breekt en den kop tusschen de pooten steekt, weldra
li het voertuig van den menschelijken vooruitgang
tegen de aarde zou laten smakken.
1* Maar afgezien van dit alles is het duidelijk dat
i aan den invloed van de meening en den dwang ‘
r van derden alleen een opvaedmde waarde kan A
, worden toegekend; de vraag rijst nu of hier i
Q .

v
e