HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 462.05 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

r
à E
2 ' i
18
{ is het even dringend noodig, dat de personen in I
5 H kwestie eenige kennis hebben van de verrichting
ii en de hygiëne hunner eigen geslachtsfunctiën.
Indien de jonge man en vrouw, van wie wij onder- ¢
Q stellen dat zij gaan trouwen, waren opgevoed in
i i welken stam ook van wilden, zouden zij gedurende
eenige jaren van tevoren een ritueel hebben mede-
gemaakt dat hen geleidelijk in het man zijn en
vrouw zijn inwijdde. De ceremoniën hiervan (in
onze oogen misschien onbetamelijk), zouden hen
i tot op zekere hoogte voor misvattingen behoeden.
ï Maar nu wordt het beschaafde meisje dikwijls naar i
l het ,,altaar" geleid in grove onwetendheid en wan-
l begrip omtrent den aard der plechtigheid die staat te"
l worden voltrokken. Ook den jongen man-schijnt *
[ het niet vreemd? - is nooit onderwezen, hoe hij met _
j de vrouw moet omgaan in dit gewichtigst oogenblik i
van hun samenleven. Misschien is hij er niet op ,
l bedacht, dat liefde bij de vrouw in zekeren zin meer _
l verspreid is dan bij den man, minder uitsluitend '-·
sexueel, dat zij langer toeft in lielkozen en kussen,
i en trager besluit tot wederkeerig geven. Ongeduldig ­
l
M
1
I
’ l
.:_ _ i