HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 435.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.37 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

_ _ r . al r ­· -«~~ ---·-­­~- -­<' -=>
i ä
II
wij in een vroeger geschrift hebben gesproken. *)
_ Achter de verhouding van ieder afzonderlijk
` menschenpaar staat de algemeene verhouding, gelijk
zij in de geschiedenis zich heeft ontwikkeld, van de
twee sexen; zij omvat haar en sluit haar in aan
allen kant; zü vormt het maatschappelijk milieu,
waaruit de individu zich slechts tenauwernood kan _
losmaken. Twee jonge menschen van den tegen-
woordigen tijd zullen elkander ontmoeten: hun .
verhouding is reeds in menig opzicht bepaald i
door oorzaken waarover zij geen zeggen hebben.
Gewoonlijk weten zü slechts weinig van elkander;
de maatschappij heeft de twee geslachten apart i
gehouden; de jongen en het meisje zijn naar-
verschillende regelen opgevoed, gebrekkig verstaan
zij elkanders wezen, verscheiden is de kring van
hun belangstelling, verscheiden het terrein van hun
, , arbeid, en als zij grooter worden blijken hun
C wereldsche belangen uiteen te loopen, ja dikwijls l
K tegen elkander in te druischen; de openbare i
. *) De Vrouw.
fi
t
ll
l
l
l