HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 451.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.37 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

g ‘ I
I IO
s gehoor te vinden. De huwelijkszeden (hoe ver-
F scheiden zü mogen zün van ras tot ras) zijn ten V`
. allen tijde en bij alle volkeren merkwaardig taai,
i, bezegeld door een bijkans onschendbare publieke
r opinie; evenals bij godsdienst of politiek, pleegt haar
loutere bespreking de menschen buiten zichzelven te
C brengen - misschien wel hierom, wijl het onderwerp
j zoo veelzijdig is, en zoo diep ingrijpt in ieders
H _ eigenaardige persoonlijkheid. Intusschen, nu in deze
zeden zoowel als in andere een omwenteling op til
is, nu, is er niet veel wat erop wijst? wij een tijdperk
naderen, waarin al wat op het huwelijk betrekking
heeft, anders zal zijn dan heden, komt het ons voor,
dat hoe rationeeler wij van tevoren deze zaken onder
de oogen zien, des te beter het is.
Het zal vermoedelijk worden toegegeven, dat
zekere, thans geldende bezwaren in de huwelijks-
] verhouding, niet louter toevallig of plaatselijk zijn, , ,
J maar onontwarbaar samengevlochten met een lange
j reeks historische oorzaken, die zich hebben toe- _
Q gespitst tot de scherpe onderscheiding, het regel
geworden misverstand tusschen de sexen, waarvan ,
ïl
Ie ·
a
i E