HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 6

JPEG (Deze pagina), 626.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

.. .._ . .. Q?
"‘ "_ ""‘ F
.
id - 4 ­­ ïb
g, Deze vraag kan toch niet te dikwyls worden gedaan in §
eenen tyd, dat de couranten ons iederen dag tal van adver- ‘
tenties brengen, waarin oude en jonge dames hare diensten
"ï aanbieden mot en zonder salaris.
Men wordt onwillekeurig weemoedig gestemd, als men die
lange reeks van annonces ziet. Waarom bieden zy haren ar- ,
beid, hare kracht, haar denken, zonder aanspraak op ver- ‘
goeding, aan onbekenden aan? - Zou het niet kunnen zyn,
*@ wyl moeten kiezen tusschen eene niets belovende, vaak
vreugdelooze toekomst en - - gebrek?
Eene dame solliciteerde eenigen tyd geleden in ons land
naar eene betrekking als huishoudster en juffrouw van ge-
zelschap. Later vertelde de heer des huizes haar dat hy onge-
veer 300 brieven had ontvangen. De goede man was niet weinig
trotsch op deze vele brieven. Dat het een treurig teeken des
tyds was en dat onder deze menigte van brieven één brief
kon zyn, welke voor de schryfster een laatste anker der hoop
was geweest - - neen - daaraan dacht niet.- - ­ en ‘
toch, in den kamp tegen de immer hooger slaande baren der
concurrentie kan men zich ook aan een stroohalin vastklemmen. E
O, die concurrentie ­- hoe dikwyls heb ik ryk begaafde meisjes i
te vergeefs met haar zien worstelen en eindelyk ontmoedigd *
het hoofd buigen. ix
Onder dezen indruk schreef ik de kleine schets. Zy is zeer _
onvolkomen, maar ik kon en wou op de plaats wyzen, waar x'
dikwyls heftig wordt geleden, in de hoop dat deskundigen dan ,
de wonde met der tyd zullen trachten te heelen. Ik zeg: ,,met ;,;’
der tyd" - want is het niet eene vraag der toekomst? {
H. WAGENAAR­HUM1IELINCK. Q,

I
1
2 ä
« E
·` '4