HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 5

JPEG (Deze pagina), 574.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

.. ,_ (,__, ___,____,____ Y /_,__.,,._ . .. , ,.. ..7*.....
.
2

'I
_ EEN WOORD VOORAF.
Q; Zoodra eene vrouw zich over eene tgdvraag uit, gelooft men
g'; licht, dat zij een weinig geëmancipeerd is. Daarom heb ik
jaren lang gezwegen; maar, waar het hart vol van is, daar
_ vloeit toch ééns de nzond van over; en ·ik heb gezien, gehoord
l en gevoeld, totdat het hart er vol van is geworden!
I Ik zou myn onderwerp ,,arme kinders en arme mei.yes"
kunnen heeten. Het woord ,,arm” hier dan echter niet letterlyk
E op te vatten. Het ligt niet in mijne bedoeling een beroep op
den weldadigheidszin te doen, hoewel dit waarschynliïk niet te
vergeefs zon geschieden, want het is algemeen bekend, dat waar
g haha noodig is, het Hollandsche hart niet koud blijft.
Eens hoorde ik, in het bnitenlancl,iemand zeggen: ,,Ja, der
Hollander, er giebt gern und gnt." Hoe verhief zich toen het '
nationaliteitsgevoel, hoe trotsch was er op, eene Hollandsche
te zyn.
De schets, die ik heden den belangstellenden lezers aanbied,
; heb ik in Dnitschland, waar ik nu en dan voor de pers
arbeidde, geschreven.
` Ik geloof daarom gaarne dat niet alles voor ons land van
toepassing is. Ik weet, dat op het pnnt van den vrouweligken
_A` . werkkring reeds veel veranderd is; maar toch wordt myns
inziens nog te weinig gedacht aan de hoofdzaak, de vraag n.l..·
§ i Hoe men aan het kind een gezonde vroolüke jeugd verschayfen,
{ en later voor het meisje den strijd om het bestaan minder
< zwaar maken kan. `
‘ ‘
la .
K.
{ »
I
rl
ri.