HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 21

JPEG (Deze pagina), 567.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

i
r
j I I t
; ­ 19 ~
‘ E
j door aanleg en neiging bepaalden werkkring, zich j
ongelukkig voelen; - dat u toen beweerde, dat l
F men zoo de emancipatie bevorderde en ook terug-
@ ging. Vader loochende de eerste bewering en hield
vol, dat men somstüds moest teruggaan, om daarna I
beter voorwaarts te komen."
,,Mün vriend had gelük," ~­ gaf de oude heer
, toe, terwijl zijn blik onwillekeurig op het gelaat
j der spreekster rustte, waarin alles van gezondheid,
~ geest en leven sprak. I
.j ,,Het besluit van müne ouders baarde in dien [
, tijd niet weinig opzien en het werd, daar zij van het
j algemeene opvoedingsplan wilden afwüken, niet I
weinig veroordeeld. Maar toch wist vader drie
vrienden voor züne methode te winnen. De kleine ’
bond telde nu vier meisjes, welke, naar vaders ,l
systeem opgevoed, de lessen zonder moeite volgden j j
en die later tot de beste krachten der School van j j
Kunst en Nüverheid behoorden. Maar niet een j
{ van ons is schooljuifrouw geworden," merkte de
dame ter züde aan. ,,Een van de vier is heden 1
het hoofd van een grooten boekhandel. Litteratuur
ii ­m­­»­­­­­~­­­-»­­-»~-- j