HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 16

JPEG (Deze pagina), 565.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

~«,.»ï» ,,1*7 Y www wYàYYYv’_`YY____"`Y` YY`­`Y"Y v"`_i "" Y
_______________ ¥
' G
_ 14 .. l
Holmig over de zware levenstaak van de alleen- -~
staande meisjes, in het bijzonder der gouvernantes,
schreef; en ik verzocht hem ook, dit onderwerp "‘
in zün tijdschrift te bespreken.
Hoor eens wat hij antwoordt:
,,Gaarne had ik u, in plaats van dezen brief,
eene kleine in uwen geest geschreven verhandeling
gezonden. Maar indien ik dat nu deed, zou ik
vreezen de goede zaak een slechten dienst te be-
wijzen, want ik vind dat de scheiding, welke uit
het corps der onderwüzeressen de ongeschikte ele-
menten verwüdert, eerst plaats moet hebben. Als
, bewüs dezer bewering zult ge me wel veroorlo­ .
ven, dat ik u xnüne laatste ervaring op paedago­
, gisoh gebied mededeel.
. ,, Gisteren kreeg ik een bezoek van vrouw Hinzer,
eene brave schoenmakersweduwe. Een jong meisje `çi
vergezelde haar, dat er zoo uitzag, dat ik onwille-
_· keurig dacht aan een lichaam zonder ziel. ,
‘ ‘ ,,Goeden dag, Professor" zei de oude vrouw. ,,Ik ,'
» breng u heden müne kleindochter, Frida. Ik wil
je dat ze schooljuffrouw wordt, en kom u nu ver- 9
- 1