HomeHet meisje van 1891, de vrouw van 1920 of de keuze aan het meisjePagina 12

JPEG (Deze pagina), 560.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 17.68 MB

gl) i W
- 10 -
A_ï= man! Zü is maar middelmatig begaafd, andere
kinders zullen het niet zoo zwaar vinden."
,,Voor ons is Mimi juist een voorbeeld. Wij heb- Al
ben maar één kind, waarvoor we alles over heb-
ben; maar het noodzaaklijkste - eene werkelüke
jeugd ­ heeft ons meisje nooit gekend.
` Een vroolüke kindsheid is een plant, die slecht
in onze hedendaagsche lucht gedüt, omdat deze al
te zeer met gedachten en ideeën doortrokken is"
M, ~ voegde hij er sarcastisch bij.
Mevrouw Helms antwoordde niet, maar in stilte
vergeleek zü het ronde, frissche gezichtje van hare
zesjarige Mimi met de bleeke, moede trekken
i‘», van de twaalfjarige.
,,Ik heb de grootste schuld" - vervolgde haar
man ernstig ~ ,,daar ik te veel voor mijn beroep H
leefde, heb ik me te weinig om het opvoedings- li
vraagstuk bekreund. Voortaan zullen we ons beiden
A daarmee bezig houden, en morgen reeds zeggen we {
· alle lessen, die niet streng noodzakelijk zün, af." l"
,,De pianolessen toch niet, man; zg heeft gehoor
E en stem."
; x
. ‘