HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 662.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

,,Dat kind heeft behoefte aan ander onderwijs,aan andere `
opleiding en... vol zorg voor de geestelijke vorming, zagen
de liberalen , die alleen de hoogverheven theoriën van humanisme, {
altruïsme, fatsoenlük materialisme en boeddhisme waardeerden i
voor de kindertjes der geldkapitalisten en grooten dezer aarde,
evenzeer voorbij, dat de eenvoudige van al die ismes, hoe j
schoon en verheven ook voor den alomvattenden wijsgeer, niet _
gediend kan zün en_ dat een rein, van alle dogma ontdaan,
maar toch, liever juist daarom levend christianisme (ook door
de wet voorgeschreven, maar in de praktijk niet gehandhaafd) ’
hem beter past en den jongeling beter leert zijn paden recht
te houden. Dat de onderwijzers het ,,plus royaliste que le roi"
toepasten, maakte de zaak niet beter.
,,l/laatschappelijk en zedelijk heeft het kind van den werkman i
veertig jaar lang schade geleden bij de zorg der liberalen.
,,Het wordt tijd in die nadeelen te voorzien.
,,Laat het onderwäs voor den aanstaanden geldkapitalist, j
die voornamelijk met zijn verstand zal moeten werken, op de jj
eenzijdige ontwikkeling van het intellect gericht zün: als die J
vader daarmede ­ 0. i. ten onrechte ­ genoegen neemt,willen
wij hem dat niet beletten na zoo lange bevoorrechting; maar ;
laat het kind van den arbeidskapitalist opgevoed en onderwezen f
worden in zijn belang. J
,,Dat kind heeft behoefte aan een ander onderwijs dan het
` tot nu toe gegevene en aan een andere opvoeding ook ! Werkelijk, 1
het kan de weelde van de moderne wereldbeschouwing niet
dragen en wij willen het niet blootstellen aan het torschen
van dien zwaren last, die wel drukt maar niet opheft. l
,,Laat de ouders van de kinderen in overleg met deskundige
onderwijzers uitmaken, wat en hoe geleerd en hoe opgevoed
moet worden, en dan .... zal men ten minste een poging aan-
gewend hebben om goed te maken, wat bedorven is." l_
Mij dunkt, dat men met de kennis van het bovenstaande
toegerust, nu wel ten naastenbij zal gaan begrijpen, dat
men verkeerd doet te beschouwen als een blind vereerder
van de Openbare School en van een soort van verraad te ~
`~