HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 636.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

2
Wel heb ik gedurende mijn geheele carrière met de meest i
bekende en meest geachte Openbare Onderwijzers meer of j
minder intiemen omgang gehad; wel ben ik steeds door het l
bijwonen van vergaderingen van Openbare Onderwijzers en
het lidmaatschap van besturen en commissies in de gele-
genheid geweest de voor- en nadeelcn van het Openbaar
Onderwijs te bestudeeren; n1aar.... waar mjj dit mijns
inziens wel kans geeft een oordeel te hebben over het Open- 4
baar Onderwijs, geeft het niet een ander het recht mijn oordeel
te citeeren als dat van een volbloed Openbare-Schoolman.
Ik ben een principiëel voorstander van de Openbare
School, d. w. z. het is mijn meening, dat de Staat verplicht ij
is de zoogenaanide Openbare School zoodanig interichten, £
te besturen en te onderhouden, dat zij is een Volksschool, jv
een school voor het volk, in de uitgebreidste beteekenis j
van het woord. il
Ik meen dus, dat er een Openbare School moet zijn en
dat die Openbare School, door den Staat opgericht, bestuurd
en onderhouden (le school moet zijn.
Daartegenover staat lijnrecht mijn vaak ver-
kondigde meening, dat de huidige Openbare
School aan dien eisch volstrekt niet voldoet en
dat zelfs een geheele omwenteling in` die school zal moeten j
plaats hebben, alvorens zij zal kunnen beantwoorden aan k
dien eisch. j
In welken geest ik die omwenteling bcgeer, kan hun wel
bekend zijn, die mij vroeger de eer aandeden te lezen, wat Ii
ik over het Openbaar Onderwijs schreef en wie kennis ge- i
nomen hebben o. a. van mijn artikelen ,,Wat nu ?" geplaatst ·
in het N. v. cl. D. onmiddellijk na de ,,Pacilicatie" behoeven I
niet in twijfel te verkeeren, evenmin als zij, die lazen, l1oe
ik nog onlangs (21 Januari) in de N. A. schreef:
al
9
l
1
...; ..... er .... ,,.. ,r.. H __ ä.