HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 630.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

15
. » scholen, zal ik zoo vrij zijn deze meening toe te lichten; f
· voorloopig wijs ik er allee11 op, dat het woord God met
» het begrip van de Openbare School verbannen zijnde, men
J daar het vreemde verschijnsel ziet van een Godsdienst, zonder
God en ik wil eindigen met de woorden van de N. Arnhernschc
’ Courant, die in haar hooge of diepe wijsheid de meening
i verkondigt, dat de autoriteiten der Openbare School zich
h erop mogen beroemen een Christendom te hebben uitge-
lj vonden zonder Christus.
Zij zegt:
,,Zij , die met het schooltoezicht zijn belast, kunnen met
een eerlijk gemoed getuigen, dat zelfs zonder dat de naam
van Jezus in die school wordt genoemd, de hoogste eischen
#2- van zijn godsdienst der menschenliefde daar onderwezen
kunnen worden, en de geestdrift voor het goddelijke, zonder _
dat er eenige leerstellige tint aan gegeven wordt, daar kan
N worden opgewekt."
j Voorwaar de N. Arnhernsche Courant heeft een nieuwe
opvatting van het woord dogma!
(
1 En hiermede eindig ik voorloopig, want ik behoef zeker
niet te zeggen, dat ik mäne belofte om meer fouten op
te noemen en te bewijzen , houden zal.
j Beleefd verzoek ik hun, die mij de eer zullen aandoen
j nota te nemen van dit schrijven, mij ook in de gelegenheid
te stellen het te doen van het hunne: ik verzeker hen bij
E voorbaat van mijne dankbaarheid en waardeerende beant-
woording.
1 Maar als ik de vrijheid mag nemen de aandacht te
, vestigen op twee zaken, waarvan de bespreking achterwege
1 kan blijven, dan zou ik willen zeggen, dat mijn tacte-
loosheirl en mijn onervarenheid reeds zoo algemeen