HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 593.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

l
1 11
m ’ te verkrijgen, voor een behoorlijke samenwerking
l€» j der verschillende leerkrachten?
m Het N. O. G. acht het dus noodig waarborgen te
lg verkrijgen voor een behoorlijke samenwerking
m der verschillende leerkrachten.
lg Ergo de behoorlijke samenwerking is niet voldoende
H gewaarborgd en de vrees dat zij niet bestaat is dus gewet-
t g` tigd. Wanneer tusschen chef en ondergeschikten geen samen-
H li werking bestaat, is er wan verhouding. _
g >!= * >l<
Ill. lk zei: de ouders hebben geen invloed op het
» onderwijs en behooren dat wel te hebben; er is geen verband
tusschen huis en school.
Het bewuste boekje zegt:
l >>In grootere gemeenten is het wenschelijk, dat de Oom-
l missiën van Toezicht hoofdzakelijk uit belanghebbenden
I bestaan en het karakter hebben van Kamers van Onderwijs ,
waar alle zaken, die de verhouding der school tot de ge-
l meente en tot de ouders betreffen, ter sprake komen. Te
' dien einde behooren daar elkander te ontmoeten, de school-
r l autoriteiten en vertegenwoordigers van de gemeente, maar
ä ook vertegenwoordigers van de ouders en van het onder-
` wijzend personeel. Op die wijze alleen kan langs natuur-
lijken weg eene door veelzijdige factoren beheerschte alge-
meene overtuiging ontstaan ten aanzien van hetgeen in het
belang der school noodig wordt geacht/’
Dat is nog al duidelijk, dunkt mij.
s * »¤<
En ten slotte zei ik, dat vele onderwijzers tegenwoordig
de zedelijke vorming der leerlingen beschouwen als niet
. behoorende tot de taak der school.
· Het N. O. G. zegt, dat, ,,indien de School iets
meer zal zün dan een leerinrichting en het ka-
u