HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 644.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

- 9
l Q met een paar phrasen, ontleend aan redevoeringen van emi-
­ nente liberale woordvoerders in verkiezingstijd; maar gij hebt
i het niet gedaan, omdat den tact mistet te zoeken waar
· de klepel hing en alleen werd opgeschrikt door het luiden
der klok. Toen moest van den weeromstuit uw klok ook E
luiden; nu die maakte heel wat geraas! Maar ik wist wel,
waar uw klepel hing en dat weet ik nog.
"" Ik wil edelmoediger zijn dan het publiek en niet zeggen,
dat gij meendet de Openbare School niet te kunnen verdedigen
tegen de door mij genummerde fouten. Ik geloof, dat gn wel
meendet het te kunnen doen; want ik geloof niet, dat
gij de Openbare School kent. De heer Mom. kent de
m Openbare School, naar hh zegt: en zijn verdediging was
niet veel zaaks; maar dat bewijst nog niet veel.
jl Zoudt gü meenen, dat het Hoofdbestuur van het Neder-
landsch Ondervvijzers-Genootschap de Openbare School kent?
Zoo ja, dan wil ik u even voorleggen om tegen te spreken,
wat dat Hoofdbestuur zegt, omtrent de vier door mü aan-
gewezen fouten. Ge behoeft u dan niet bezig te houden met
de woorden van iemand, die nog zoo onervaren is in het
à hanteeren van de pen; ge zijt dan in beter gezelschap. Het
l boekje, waaruit ik put, is geschreven in 1895 en gezonden
aan de Landsregeering ter overweging en het heet: ,,VVen-
schen en voorstellen van het N. O. G. betreffende eene her-
ziening der wet op het Lager Onderwüs."
a * =¤«
I. Ik zei, dat het Toezicht op het Lager Onderwijs
niet goed was.
Het boekje, door het N. O. G. gezonden aan de Lands-
regeering zegt omtrent het Toezicht:
,,Waar_ het onderwijs i11 zijn voortgaande ontwikkeling
K een der gewichtigste takken van rüks- en gemeentedienst t