HomeOpen brief aan de schrijvers over "Een dreigend gevaar"Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 688.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 11.70 MB

· 8
En dan is er nog iets, waarop ik wijzen wil in verband E
met die beschuldiging van tacteloosheid e11 die blauwe-
Maandag-theorie, die niet te berde is gebracht door degenen
: onder de journalisten, die wisten hoe ik nu reeds een decen-
j nium ten opzichte van de fouten der Openbare School ee11
zelfde liedje gezongen had , zonder dat men er schänbaar notitie
van nam, zoodat ik nooit kon zeggen, dat men mij
W gelijk gegeven had. Plotseling is nu door de tact-
volle scheldpartij en het daarbij niet weerspreken of ""
weerleggen van de door mij genummerde fouten , de
gelegenheid aangeboden tot het luisterende publiek te
1 zeggen: ,,het is u waarschünlijk onverschillig te
weten, hoelang ik journalist ben, maar tegen
i wat ik gezegd heb, heeft men niets aange- m
V voerd. Maak zelf de conclusie."
Taktvolle, ervaren journalisten! zijt gij er niet eenigzins jl
gQ ingeloopen? Is het wel zoo e1·g tacteloos, wanneer men tien
jaar lang gestaan heeft als de roepende in de woestijn, ein-
, delük eens een toon aan te slaan, waarnaar geluisterd wordt
, en dat te doen op een tüd, dat de kans bestaat goed gehoord
te worden? Kom, kom, heeren journalisten van de wieg af,
3 ge hebt de wijsheid niet in pacht. Wü, die geen journalisten j
l zän van kindsbeen af, hebben een paar eigenaardige uitdruk- l
j kingen, waarnaar we ons wel eens gedragen. Een daarvan is:
P wanneer men wolven onder schot wil krijgen, gooit men hun
j een kluifje toe. En door uw onbesuisden aanval op het kluifje
heb ik u onder schot; want hoewel ik tweemaal nog extra
gewaarschuwd heb, dat de hoofdzaak van ,,een dreigend gevaar"
{ zat in de genummerde fouten en hoewel Dr. A. Knrarnn in
il de Smndaarcl er ook nog eens op gewezen heeft, hebt ge
j over die fouten gezwegen en .... het publiek meent, dat gij
ze niet weerleggen kunt. Dat publiek redeneert zonder u te
kennen , want ge zoudt ze misschien wel weerleggen kunnen ~­ K
r
if ·
al